Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Adoption/Medgivande

Nya adoptionsregler trädde i kraft 1 september 2018. Två viktiga syften med det nya regelverket är att barnets bästa ska få större genomslag i adoptionsprocessen och att sambor ska få adoptera på samma sätt som gifta par. Sammanfattningsvis anpassas regelverket för att det bättre ska spegla samhället som det ser ut i dag.

Förändringarna i adoptionsregelverket tar sikte på både nationella och internationella adoptioner och på adoptioner av såväl barn som vuxna. De gamla reglerna ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och en ny lag om adoption i internationella situationer.

Adoption är en möjlighet för barn, som mist sina föräldrar, att få en egen familj. En adoption är till för barnets skull och ska ge barnet en trygg och god uppväxt. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn t.ex. arvsrätt. Som förälder har du samma skyldigheter som till ett biologiskt barn.

Internationella adoptioner
I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner dvs. att man adopterar ett barn från ett annat land. I vissa länder finns det barn som lämnats till barnhem eller sjukhus därför att föräldrarna avlidit eller inte haft möjlighet att ta hand om dem. Beslut om att ett barn ska adopteras till nya föräldrar tas först i barnets hemland.

För att få adoptera ett utländskt barn måste man ha ett medgivande från socialnämnden. Innan utredning påbörjas finns krav på genomgången föräldrautbildning. En utredning görs avseende de sökandes lämplighet och förmåga.

Vem får adoptera?
För att få adoptera i Sverige behöver man ha ett giltigt medgivande, vara minst 18 år och ensamstående eller vara gift/sammanboende. Många ursprungsländer accepterar fortfarande enbart gifta par, men utvecklingen går mot att acceptera sambor som adoptivföräldrar.

Sökanden ska vidare ha deltagit i en av kommunen anvisad obligatorisk föräldrautbildning inför adoption. Fr.o.m. 1 september 2018 införs heller ingen övre åldersgräns för internationell adoption. Åldern på de sökande är endast en av flera relevanta omständigheter vid en samlad bedömning av sökandens lämplighet.

Innan ett medgivande ges ska socialnämnden utreda om den som vill adoptera ett barn är lämplig. Utredningen genomförs av socialsekreterare på familjerättsgruppen.

Hur gör jag om jag vill adoptera?
Det första steget i adoptionsprocessen är att de sökande kontaktar familjerättsgruppen för att boka ett informationssamtal. Sökanden får då information om hur utredningsprocessen går till, den obligatoriska föräldrautbildningen m.m.

När ansökan om medgivande inkommit och de sökande genomgått föräldrautbildningen inleds medgivandeutredningen. I Örnsköldsviks kommun fattas beslut om medgivande av Humanistiska nämndens socialutskott. Ett medgivande är giltigt i tre år, tidigare var det två år. Lagändringen fr.o.m. 1 september 2018 innebär att giltighetstiden för medgivanden som fortfarande gällde 1 september 2018 kommer att gälla tre år i stället för två år.

Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt att adopteras av de sökande. När sökanden valts ut som tänkbar adoptivförälder ska socialnämnden ge sitt samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta. I vissa fall är barnet adopterat i ursprungslandet. I andra fall behöver adoptionen ske i Sverige och då begär tingsrätten ett yttrande från familjerättsgruppen. Tingsrätten fattar beslutet om adoption.

Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta lång tid. En kan därför behöva ansöka om att förnya medgivandet.

När ett barn adopterats så ska familjerättsgruppen göra uppföljningsrapporter som skickas till ursprungslandet. Ursprungslandet avgör hur många rapporter som ska göras.

Nationella adoptioner
Det förekommer att svenska barn adopteras, men det är mycket ovanligt. Vanligast är adoptioner av närstående.

Adoption av närstående
Om någon vill adoptera ett närstående barn, t.ex. sin partners barn, ansöker man om detta hos tingsrätten. Tingsrätten begär då ett yttrande från socialnämnden. Familjerättsgruppen utreder och lämnar förslag till yttrande. Tingsrätten fattar det slutliga beslutet.

Om Du har frågor eller funderingar rörande adoption/medgivande och samarbetssamtallänk till annan webbplats – kontakta någon av socialsekreterarna på familjerättsgruppen.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: