Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Så här går en utredning till

Vid misstanke om att barn far illa gör socialtjänsten en utredning med stöd av socialtjänstlagen (11 kap 1 § ). Utredningens syfte är att klargöra barnets/ungdomens och familjens situation, vilka behov och resurser barnet och familjen har och om stödinsatser behövs. Utredningen ska genomföras i samarbete med familjen och ska slutföras inom fyra månader. Utredningstiden kan i vissa fall förlängas.

Utredningen

Den eller de socialsekreterare som genomför utredningen gör i samråd med familjen upp vilka uppgifter som behöver samlas in för att få svar på vilket stöd som kan behövas kring barnet. Föräldrar och barn bidrar själva till stor del av utredningens innehåll. Kompletterande information kan hämtas från andra personer som känner till barnets situation. En utredningsplan upprättas. I den står det vilka frågeställningar som ska besvaras och vilka kontakter som kommer att tas. I vissa situationer kan information samlas in utan samtycke från barnets vårdnadshavare.

De uppgifter som samlas in dokumenteras i barnets akt. Informationen sammanställs i ett utredningsdokument där det framkommer vilken bedömning som gjorts kring behov av stöd och avslutas med beslut om eventuellt stöd. De flesta av de stödinsatser som blir aktuella beslutas i samråd med barnet och familjen.

I vissa fall där oron för barnet är stor och då barnet inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan socialnämnden ansöka till Förvaltningsrätten om att barnet ska omhändertas enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

När utredningen sammanställts får barnets vårdnadshavare och barnet självt, om det fyllt 15 år, ta del av utredningen och ges möjlighet att lämna synpunkter på utredningens innehåll.

Bistånd

Bistånd innebär olika former av stödinsatser som erbjuds av socialtjänsten. Bistånd kan vara olika former av stöd i hemmet, men även kontaktperson, kontaktfamilj, familjehemsplacering m.m. Stödinsatserna ska utformas individuellt efter barnets/ungdomens särskilda behov.

Lagstiftning

Insatser till skydd och stöd för barn och ungdomar ges främst med stöd av socialtjänstlagen. Som ett komplement till socialtjänstlagen finns lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, som reglerar sådana situationer då frivilliga insatser av olika skäl inte kan komma till stånd eller inte bedöms tillräckliga.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig: