Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Att hantera huvudmannens tillgångar

Som god man eller förvaltare behöver du vara insatt i vilka regler som gäller för att hantera huvudmannens ekonomi och egendom på ett sätt som är tryggt för båda parter. Här hittar du några regler sammanfattade i korthet. För utförligare information kan du kontakta överförmyndaren eller se lagtext här i Föräldrabalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gåvor med mera

Gode mannen eller förvaltaren kan, och får aldrig, ge bort huvudmannens egendom om det inte är fråga om personliga presenter. Som personliga presenter räknas julklappar och presenter till normala värden. Gåvoförbudet innebär att gåva inte heller kan ges med överförmyndarens samtycke. Det generella gåvoförbudet gäller både fast och lös egendom. Huvudmannen kan dock själv ge bort gåvor om han eller hon kan uttrycka sin egen vilja och själv förmedla gåvan.

Gode mannen får inte be personal att bevittna testamente eller fullmakt. Vid minsta tveksamhet ska gode mannen i sådana fall kontakta överförmyndaren.

Spärr på bankkonton

Grundregeln är att huvudmannens konto spärras för dig som god man eller förvaltare. 

Huvudman som har förvaltare kan inte heller själv ta ut pengar från spärrat konto, utan överförmyndarens medgivande. Däremot har en huvudman som har god man fri åtkomst till sitt konto.

Enligt 14 kap 8 § i föräldrabalken, krävs överförmyndarens samtycke för att god man ska få ta ut pengar som satts in på konto hos bank. Undantag från huvudregeln är följande:Överförmyndarens samtycke krävs inte för pengar som behöver finnas tillgängliga för huvudmannens uppehälle eller vården av hans eller hennes egendom. Dessa medel ska sättas in på ett så kallat fritt konto (personkonto/transaktionskonto) där pensionen eller lönen automatiskt sätts in. Behållningen på ett sådant personkonto/transaktionskonto bör inte överstiga 25 000 kronor.

Arvodesregler

Enligt föräldrabalkens bestämmelser har god man och förvaltare rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som krävts för att fullgöra uppdraget. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas av överförmyndaren.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand. Överförmyndaren bestämmer arvodets storlek utifrån den omfattning och svårighetsgrad som bland annat framgår av årsredovisningen. Dessutom lämnar du som god man eller förvaltare in en blankett där du redogör för årets insatser. Avgörande är också förordnandets utformning. Omfattar uppdraget både ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad kan du begära och få arvode för båda delarna.  

Om det inte finns särskilda skäl, ska arvode och ersättning betalas av huvudmannen i den mån hans eller hennes inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp eller om förmögenheten överstiger två prisbasbelopp. I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalas arvodet och ersättningen av kommunen.

Om din huvudman har avlidit och arvodet ska betalas av huvudmannen ska du vända dig till huvudmannens dödsbo för att få ut ditt arvode.  

Avsluta eller utvidga uppdrag

När huvudmannen inte längre har behov av en god man ska godmanskapet upphöra. Om huvudmannen behöver mer omfattande stöd än vad som ligger i god mans uppdrag kan gode mannen få sitt förordnande förändrat till förvaltare. För att utvidga godmanskapet till förvaltarskap behövs det en ny utredning och eventuellt ett nytt läkarintyg. Överförmyndaren skickar sedan en ansökan till tingsrätten som beslutar i ärendet.  

Gode mannen eller förvaltaren har rätt att på egen begäran bli befriad från uppdraget. Han eller hon måste dock fullfölja sitt uppdrag tills överförmyndaren har utsett en ny lämplig god man eller förvaltare. Om gode mannen eller förvaltaren avlider ska hans dödsbo fullgöra redovisningsskyldigheten och lämna sluträkning till överförmyndaren.

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

E-tjänster och blanketter

 Kontakta oss

Överförmyndarens kansli
Skicka e-post
090-16 61 00 (kundtjänst)

Telefontider
Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 09.00-11.30.

Överförmyndarenheten i Umeåregionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Besöksadress

Överförmyndarens kansli
Nygatan 16
891 88 Örnsköldsvik

Boka tid för besök

Mer information