Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Fördjupad information till förmyndare för barn

Vissa rättshandlingar kräver alltid överförmyndarens samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har. Det gäller om barnets ska:

  • Köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt
  •  Ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt
  • Låna pengar eller låna ut pengar
  • Bedriva rörelse

Fri föräldraförvaltning

Om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp bestämmer föräldrarna i stort sett själva hur medlen ska placeras. Normalt behöver föräldrarna inte heller redovisa sin förvaltning inför överförmyndaren. Undantag gäller bara om barnet äger en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt eller om föräldrarna har lånat pengar av barnet mot revers.  

När en omyndig får mer än ett basbelopp på grund av arv, testamente eller utbetalning från försäkring ska utbetalaren enligt lag sätta in de medlen på överförmyndarspärrat konto.

Kontrollerad förvaltning

Om barnets sammanlagda tillgångar överstiger åtta basbelopp begränsas föräldrarnas rätt att förvalta barnets tillgångar. Den övergår till så kallad kontrollerad förvaltning. Vid kontrollerad förvaltning behöver förmyndarna tillstånd av överförmyndaren för vissa åtgärder.

När tillgångarna har blivit större än åtta basbelopp ska föräldrarna, inom en månad, skicka en förteckning över barnets samtliga tillgångar till överförmyndaren. Föräldrarna ska sedan före 1 mars varje år lämna in en årsräkning till överförmyndaren. Årsräkningen ska visa hur föräldrarna har förvaltat och placerat barnets tillgångar. Såväl förteckning som årsräkning ska undertecknas på heder och samvete.  

Ospärrade bankkonton

Huvudregeln är att barns bankkonton är ospärrade. Det gäller även om barnet har tillgångar över åtta basbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut sina barns medel utan överförmyndarens samtycke. Reglerna innebär dock inte fullständig frihet för föräldrarna att bestämma över barnets tillgångar. Fortfarande är det barnets bästa och dess behov som är avgörande för hur tillgångarna ska användas och placeras.  

Skärpande föreskrifter

Om överförmyndaren misstänker att föräldrarna missköter förvaltningen av ett barns egendom kan överförmyndaren besluta om skärpande föreskrifter. Överförmyndaren kan t.ex. spärra barnets bankkonton och/eller kräva att föräldrarna redovisar sin förvaltning. Detta gäller även om tillgångarna understiger åtta basbelopp. Socialtjänsten ska på eget initiativ lämna upplysningar om sådana förhållanden till överförmyndaren.  

Begäran om särskild överförmyndarkontroll

Om någon vill testamentera eller ge pengar i gåva till en omyndig och samtidigt vill att överförmyndaren ska kontrollera förvaltningen, kan givaren eller testatorn föreskriva det. När pengarna har satts in på barnets överförmyndarspärrade konto meddelar insättaren överförmyndaren att pengarna ska stå under särskild överförmyndarkontroll. Den kontrollen gäller fram till att barnet fyller 18 år. 

God man för omyndiga

Överförmyndaren anordnar god man för underåriga i fall då ordinarie förmyndare inte kan företräda den omyndige (11 kap, 1-2 §§ Föräldrabalken). Det kan bero på att:  

  • Förmyndaren p.g.a. sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmyndarskapet.
  • Den omyndige har del i samma dödsbo som sin förmyndare eller dennes make/sambo. Den omyndige ska då förordnas en god man för att vårda den omyndiges rätt i boet och det efterföljande skiftet.
  • Vid rättshandlingar mellan den underårige och förmyndaren krävs god man för den omyndige. God man förordnas den omyndige om det förekommer motstridiga intressen mellan den underårige och vårdnadshavaren (eller dennes make/sambo) eller då det i övrigt kan anses lämpligt.

Sidan uppdaterades

2015-10-08

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Besöksadress