Du är här:

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

På de här sidorna kan du som är god man eller förvaltare hitta nyttig information om dina uppgifter och vad du ska tänka på. Här finns även länkar till blanketter och e-tjänster som du kan komma behöva använda.

När du fått besked om att du blivit förordnad som god man eller förvaltare, bör du göra följande:

Ordna kontakter

Kontakta huvudmannens bank och meddela att du förordnats som god man eller förvaltare, vad du har för uppdrag och dina personuppgifter.

Om huvudmannen har förmåga att själv bestämma kan du komma överens med huvudmannen om regler för posthanteringen så att du får den myndighetspost som du behöver för ditt uppdrag. Du kan till exempel ansöka om särskild postadress, som innebär att du får all officiell post hem till dig. Blanketten (Anmälan, särskild postadress, SKV 7844) kan du själv hämta från Skatteverkets webbplats.  

Ta kontakt med din företrädare, om din huvudman tidigare har haft en annan god man/förvaltare, för att ta del av information som kan vara betydelsefull för ditt uppdrag. Ta även kontakt med personalen på eventuellt boende, hyresvärd, anhöriga med flera. Visa vid behov upp ditt registerutdrag om ställföreträdarskap som du får från överförmyndaren.  

Sammanställ förteckning

Inom två månader från det datum du blev förordnad, är du skyldig att göra en förteckning över huvudmannens samtliga tillgångar och skulder. Detta gör du med blanketten "förteckning", som överförmyndaren skickar till dig när du blivit förordnad.

Registerutdrag styrker ditt uppdrag

Omfattningen av ditt uppdrag som god man eller förvaltare framgår av tingsrättens beslut och av registerutdraget. Uppdragen är som regel: bevaka rätt, förvalta egendom, sörja för person. Skulle du behöva ytterligare registerutdrag som styrker ditt förordnande kan överförmyndaren skicka ett sådant till dig. Även av detta utdrag framgår vad som ingår i ditt uppdrag.

Bevaka rätt

Uppgiften att bevaka rätt handlar om att se till huvudmannens intressen såväl i speciella rättshandlingar som i generella drag. Exempel på olika rättshandlingar kan handla om att:

 • Bevaka rätt i dödsbo.
 • Företräda den enskilde vid uppsägning, försäljning och avyttring av bostad.
 • Bevaka rätt genom förhandlingar, avbetalningsplan och liknande med fordringsägare.
 • Ansöka om skuldsanering.
 • Bevaka rätt i ärende hos hyresnämnd.

Att bevaka huvudmannens rätt i generell bemärkelse kan handla om:

 • Att ansöka om stöd och service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Det kan handla om kontakperson, ledsagarservice m.m.
 • Att ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) t ex hemtjänst.
 • Ansöka om bostadsbidrag och anmäla hyresändringar för att få rätt bostadsbidrag.
 • Överklaga beslut. Gäller det en fråga som du själv inte behärskar har du rätt att skaffa den hjälp du behöver, t.ex. advokat. Observera att överförmyndaren inte står för dessa kostnader. Har du frågor kring detta, hör gärna av dig till överförmyndaren.  

Förvalta egendom

Att förvalta egendom betyder att sköta huvudmannens ekonomi, ta hand om pension och bidrag, betala räkningar, lämna fickpengar, förvalta kapital, värdehandlingar, fastigheter m.m. Du ska också se till att huvudmannens egendom är försäkrad.

Grundläggande för förvaltning är att huvudmannens medel i skälig omfattning ska användas för uppehälle, utbildning och nytta i övrigt samt placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.

Huvudmannens tillgångar får aldrig blandas ihop med gode mannens tillgångar. Betalar du huvudmannens räkningar över post- /bankgiro eller internet måste du göra det i huvudmannens namn.

Som god man eller förvaltare är du skyldig att redovisa den ekonomiska förvaltningen till överförmyndaren. Denna skyldighet omfattar dels att lämna "förteckning", dels att upprätta "årsredovisning". I årsredovisningen gör du en sammanställning över årets inkomster och utgifter. Du ska också lämna uppgift om behållning och skulder vid årets slut. Blanketter och checklista för bilagor skickas ut av överförmyndaren vid årsskiftet. Du är skyldig att lämna in handlingarna senast 1 mars året efter redovisningsåret. Det är viktigt att handlingarna är kompletta. Se regler kring ekonomi.

Sörja för person

Sörja för person brukar också kallas för personlig omvårdnad. Det innebär inte att du som god man eller förvaltare själv ska sköta om och vårda huvudmannen utan att du ska se till att huvudmannen får den vård och stöd som han eller hon behöver. Som god man/förvaltare kan du till exempel:

 • Vara en länk mellan huvudmannen och den sociala omgivningen utanför huvudmannens boende- och vårdmiljö.
 • Genom regelbundna besök hos huvudmannen och kontakter med eventuell vårdpersonal och hemtjänst se till att huvudmannen har en bra boendemiljö, får god vård och omsorg samt så hög livskvalitet som möjligt.
 • I övrigt uppmärksamma huvudmannens behov av sociala kontakter, fritidsverksamhet, daglig sysselsättning, rekreation m.m. och ta lämpliga initiativ.
 • Se till att huvudmannen får hjälp med större inköp som möbler, TV och kläder med mera.

Nyckelordet för insatserna är huvudmannens livskvalitet. Målet är goda levnadsvillkor samt största möjliga självständighet och deltagande i samhället.

Sidan uppdaterades

2020-03-25

Sidansvarig: