Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

Rehabilitering

Med rehabilitering menas insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån sina behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga. Rehabiliteringen ska bidra till att skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster är de yrkeskategorier som har kvalificerad kompetens inom rehabilitering med fokus på människan i aktivitet och individens egna resurser.

Rehabilitering - en del av den sammantagna vården
Rehabilitering är ingen isolerad process utan utövas av all personal i olika grad. Rehabilitering bör därför integreras med övrig vård och omsorg utifrån en helhetssyn. Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast samverkar i team med de olika professioner som deltar i den enskildes vård och omsorg.

Arbetsterapeuten ansvarar för bedömning och insatser gällande nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter, samt träning av dessa genom handledning av personal på boendet. Det kan till exempel vara att ta sig fram i sitt boende, toalettbesök, att klä på sig och att äta.

Fysioterapeuten/sjukgymnasten ansvarar för bedömning och insatser gällande nedsatta fysiska funktioner, samt träning av dessa genom handledning av personal på boendet. Det kan exempelvis vara balans- och gångträning, för att bättre kunna ta sig fram med eller utan gånghjälpmedel.

Rehabenheten arbetar mot flera boenden
Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster utgår från en rehabenhet som arbetar  mot flera vård- och omsorgsboenden. De finns därför inte dagligen på varje boende. Detta gäller med undantag för Lejonbacken och Bjästagården

Stationära team på Lejonbacken och Bjästagården
På Lejonbacken  finns arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster stationerade och arbetar där i team med övrig personal.

På Bjästagården pågår en pilotstudie under 2017-2018 med stationerad arbetsterapeut eller sjukgymnast. Syftet är att möjliggöra multiprofessionellt teamarbete samt öka förebyggande och rehabiliterande insatser i syfte att skapa meningsfulla aktiviteter i vardagen på individ- och gruppnivå på boendet.

Så här når du arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast
Om du vill komma i kontakt med arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast kan du vända dig till sjuksköterskan på respektive boende.

Sidan uppdaterades

2019-05-20

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Kontaktcenter
0660-880 00
Skicka e-post

Karola Lindmark
Medicinskt ansvarig för rehabilitering
0660- 26 50 28
Skicka e-post