Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Du är här:

LONA-projekt "Kunskap och känsla i närnatur"

Vi i Örnsköldsvik vill uppnå god social hållbarhet. Det kan bl.a. ske genom en välmående befolkning i alla åldrar. För att uppnå det kan ökad utevistelse i gröna livsmiljöer bidra på många sätt. Ett fokus är äldre personer och personer med funktionsnedsättning som bor på kommunens särskilda boenden.

Under vintern 2012/2013 ansökte välfärdsförvaltningen på Örnsköldsviks kommun om stimulansmedel av Naturvårdsverket för att, i linje med Folkhälsopolitiska programmet, genomföra ett LONA-projekt (LONA betyder lokalt naturvårdsarbete)med syfte att öka brukarnas möjligheter till utevistelse och rörelse vid kommunens vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden (LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Ansökan beviljades och projektet, som bedrevs i bred samverkan med kommunens övriga berörda förvaltningar och enligt kommunens projektmodell, pågick mellan 2013-2015 under namnet ”Kunskap och känsla i närnatur”.

Projektets åtgärder

1. Inventering och förbättringsförslag kring samtliga särskilda boendens utemiljöer/ närnatur. Inventeringen började i augusti 2013 då fyra vård- och omsorgsboenden samt ett LSS-boende blev ”testpiloter” för ett mallverktyg som arbetats fram av fil. dr Johan Faskungerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och projektgruppen för just dessa typer av boendens utemiljöer. Under sommaren 2014 var samtliga särskilda boenden inventerade. Tanken var att resultatet skulle ge kommunens beslutsfattare underlag för framtida prioriteringar gällande förbättringsinsatser i boendenas utemiljöer. OBS: I LONA-projektet ingick inga åtgärder i utemiljöerna.

2. Kunskaps- och motivationshöjande insatser gällande utevistelse, aktiviteter och hälsa för målgrupperna som personalrepresentanter för boende fått tagit del av vår/höst 2014 och i januari 2015. De verkar nu som ambassadörer för att sprida kunskap och motivation i ämnet vidare bland medarbetarna och brukarna för att öka utevistelse för hälsa. Den sista insatsen handlade om att samla ambassadörerna för utevistelse och dess chefer för att förstärka implementeringsprocessen i förändringsarbetet att öka utevistelsen bland våra brukare inom vård- och omsorg (och LSS).

Projektet har genomfört samtliga insatser och slutrapporterades i maj 2015.

Vad hände efter projektet?

Efter projektets avslut har en kommunövergripande strategisk tjänst anställts för att hålla ihop det fortsatta arbetet med förbättringar i utemiljöerna vid särskilda boenden och skolor.

Andra efterdyningar

  • Nätverksgrupp ambassadörer via kommunens sociala intranät
  • Ny tjänst från 2015: verksamhetsutvecklare utemiljöer särskilda boenden och förskola/skola
  • Frågan om utevistelse för äldre uppmärksammas i media
  • Beslut om äldres rätt till utevistelse 1 gång/dag
  • Resultat av projektet blev underlag till funktionsprogram för nybyggnation
  • Funktionsprogram för utemiljöer under framtagande
  • Friluftsdagar för äldre på boenden
  • Friluftslyftsmedel till utvalda särskilda boenden
  • Satsning på äldre mäns utevistelse och mötesplatser ute för psykisk hälsa

Sidan uppdaterades

Sidansvarig:

 Kontakta oss

Birgitta Edin-Westman
0660 - 886 32
Skicka e-post

Ann-Sofie Mattebo
0660 - 886 31
Skicka e-post