Stress

Barn och ung­do­mar kan kän­na stress på grund av många or­sa­ker, Man kan till exempel bli stressad av press, förväntningar eller idéer på vad man ska göra eller hur man ska vara. Stress kan ock­så be­ro på en job­big si­tu­a­tion hem­ma el­ler att man inte kan kopp­la av ifrån da­ta­spel el­ler so­ci­a­la me­di­er. Att ha va­rit med om sto­ra på­frest­ning­ar som krig och flykt från sitt hem­land el­ler döds­fall i fa­mil­jen kan ock­så le­da till stark stress.

Tecken på stress: Rädsla och oro, ir­ri­ta­tion, ils­ka, svårt att koncentrera sig, rastlöshet, ner­vo­si­tet, hu­vud­värk, fysisk och psykisk utmattning el­ler magont.

Om man ofta känner sig stressad och besväras av det är det bra att försöka göra något åt det eller söka hjälp. Man kan berätta för en kompis, någon i familjen eller ta kontakt med elevhälsan i första hand.

Käl­la: UMO samt BRIS, barnperspektivet.​se

Sidan uppdaterades

2019-01-25

Sidansvarig: