Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Strategi anger riktning för rehabiliterande insatser

Omsorgsnämnden har nyligen antagit en strategi som ska tydliggöra långsiktig inriktning och strategiska utvecklingsområden för rehabiliterande och habiliterande verksamhet inom vård- och omsorgsboende, ordinärt boende och LSS. Utpekade områden är: ett aktivt och hälsosamt åldrande, kvalificerad rehabilitering, vardagsrehabilitering och -habiltering samt kompetensutveckling. Förebyggande och tidiga insatser betonas.

Strategin för ett aktivt och hälsosamt åldrande handlar bland annat om fortsatt arbete med hälsosamtal, förebyggande arbete och att skapa möjlighet till meningsfulla aktiviteter. Detta ska möjligöras genom ökad intern samordning och samarbete med exempelvis föreningsliv och frivilligorganisationer.

Kvalificerad rehabilitering innebär intensiv rehabilitering i hemmet efter en sjukdom eller skada. Här handlar strategin om att skapa hemrehabteam, bestående av arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast, som hjälper personen att snabbt komma igång med träning för att i möjligaste mån återvinna tidigare funktionsförmåga.

Strategin pekar också på värdet av att utveckla och erbjuda tidig vardagsrehabilitering till den som för första gången ansöker om praktisk eller personlig hjälp i hemmet. Syftet är att behålla och stärka förmågor som ger självständighet och meningsfullhet i vardagen. I dialog med individen gör arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast en rehab-bedömning, därefter kan hemtjänsten hjälpa till med stärkande vardagsträning under en tid.

Habilitering handlar om att utveckla eller behålla funktionsförmåga hos personer med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning. En utvecklad vardagshabilitering innebär att individen ska bevara och utveckla hälsa, ha ett fungerande vardagsliv samt ett aktivt deltagande i samhället. Strategin handlar dels om att klargöra ansvar mellan kommun och landsting, dels om utbildningsinsatser och att skapa möjlighet till vardagshabilitering inom LSS-verksamheten.

Bland kompetenshöjande insatser nämns rehabilitering/habilitering som del i introduktion för nyanställda och utbildningar för att ett hälsofrämjande arbetssätt ska genomsyra hela verksamheten

Strategin som gäller för perioden 2017-2020 ska kompletteras med en handlingsplan. Ett permanent rehabteam har redan inrättats på Lejonbackens vård- och omsorsboende, dit korttidsplatser har centraliserats. Under 2017 är planerna att ett team med arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast stationeras på ytterligare ett vård- och omsorgsboende. På längre sikt kan även rehabteam för ordinärt boende bli aktuella.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-03-06