Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Stabil kontinuitet och kortade väntetider inom äldreomsorgen

Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen presenterade nyligen sin rapport ”Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016”. Där redovisas en rad mått som belyser kvaliteten inom hemtjänst och särskilt boende. Rapporten visar att helhetsomdömet för såväl hemtjänst som särskilt boende i Örnsköldsvik ligger i nivå med genomsnittet för riket. Kortare väntetider och fortsatt god personalkontinuitet är särskilt positiva resultat för Örnsköldsviks del.

Nio av tio nöjda med hemtjänsten
Om man ser till personalkontinuitet inom hemtjänst ligger Örnsköldsvik bland de 10 bästa i landet. Den som har hemtjänst i Örnsköldsvik möter i genomsnitt 10 vårdare under en tvåveckorsperiod. Motsvarande genomsnitt för landet ligger på 15 vårdare men spännvidden varierar från 4 till 26 personer. 90 procent av de som tar del av kommunens hemtjänst är nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Andelen som anser att hemtjänsten har tillräckligt med tid och att de har möjlighet till inflytande har i årets mätning minskat något och hamnar med 42 procent under medelvärdet för riket.

Vi arbetar för fullt med förbättrad överblick på hemtjänsten för att ge rätt insatser under rätt tid utifrån de beslut som beviljats. Det kan visa sig att en del har behov av mer tid och andra mindre, vilket kan uppfattas som att det inte finns tillräckligt med tid. Det finns mer arbete att göra för att vi ska nå de mål vi satt upp, säger Lena Hurtigh, avdelningschef för ordinärt boende.

Drygt 8 procent av Örnsköldsviks befolkning som är 65 år eller äldre tar del av hemtjänst. Motsvarande andel för särskilt boende ligger på drygt 5 procent.

Kapade väntetider
Den genomsnittliga väntetiden för att få plats inom ett särskilt boende ligger i Örnsköldsvik på 42 dagar. Det är en förbättring med 21 dagar jämfört med förra året och bättre än rikets genomsitt 57 dagar. 81 procent av de som bor på kommunens vård- och omsorgboenden är nöjda med sitt boende i helhet. Mat och måltider samt kontakt med personalen ligger med drygt 60 procent bättre till jämfört med riket i genomsnitt. Däremot anser drygt varannan tillfrågad att boendemiljö, aktiviteter, bemötande och inflytande kunde vara bättre.

Det känns roligt att så många är nöjda med sitt boende i sin helhet. Många av de aktiviteter vi tagit fram i verksamhetsplanen riktas mot just det måttet som följs upp årligen. Då det gäller boendemiljöer pågår en översyn av samtliga av särskilda boenden som vi hoppas ska leda till en förbättring. De som bor hos oss vistas i sitt eget hem och då är det viktigt med delaktighet, inflytande och ett gott bemötande. Vi kommer under 2017 att göra ett omtag kring vårt arbetsätt där Socialstyrelsens nationella värdegrund och den personcentrerade vården och omsorgen ligger till grund. Det innebär att individens behov och önskemål kommer att vara ännu mer i fokus, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef för särskilt boende.

Utökat förebyggande
Andelen äldre än 75 år som har tio eller fler läkemedel ligger i Örnsköldsvik över genomsnittet för riket, däremot är användningen av psykofarmaka och antipsykotiska läkemedel lägre i Örnsköldsvik. Andelen personer som erbjudits smärtskattning under sin sista levnadsvecka har fortsatta att öka i Örnsköldsvik och ligger med 59 procent klart över genomsnittet.

När det gäller smärtskattning har ett gott arbete utförts av våra palliativsjuksköterskor som har utbildat och handlett i området. Vi kan också glädjas åt framsteg inom riskförebyggande åtgärder, exempelvis för att förebygga trycksår och fallolyckor, säger Anna Reynberg Sjölund.

 

Hela rapporten "Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016" finns att ta del av på SKLs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-03-20