Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng


Samling kring våldsförebyggande

”En kommun fri från våld i Örnsköldsvik” är ett nystartat projekt inom våldsförebyggande arbete. Projektet drivs i samverkan mellan kommunen, samordningsförbundet och polisen i Örnsköldsvik med stöd i processledning från Länsstyrelsen. Arbetet kommer att riktas brett och involvera många olika aktörer som kommer att få utbildning, handledning och träning i våldspreventivt arbete.

Projektet syftar till att det våldsförebyggande arbetet i Örnsköldsvik ska drivas på ett mer metodiskt sätt med inspiration från framgångsrika metoder som används internationellt. Genom att kartlägga vilka verksamheter som idag arbetar våldsförebyggande och erbjuda utbildning till olika medverkande kan projektet bidra till att höja den allmänna kunskapsnivån och förbättra det förebyggande arbete som redan är igång på många olika håll.

En utgångspunkt i arbetet är att det är mest framgångsrikt att göra tidiga insatser mot lindrigt våld innan det hinner utvecklas till allvarligt våld. Vidare konstaterar arbetsgruppen att våld hänger ihop med stereotypa föreställningar om kön och destruktiva ideal för pojkar och män. För att utmana machokulturen behöver jämställdhet och normkritik finnas med i allt förebyggande arbete. Att stärka mänskliga rättigheter är samtidigt att förebygga våld

Nyligen genomfördes en workshop för att bland annat diskutera gemensam målbild. Ett flertal aktörer medverkade, däribland Örnsköldsviks kommun, Region Västernorrland, Arbetsförmedlingen, Polisen och Försäkringskassan.

Arbetsgruppen för ”En kommun fri från våld” består av: Ann-Sofie Mattebo, utvecklingsstrateg kommunledningsförvaltningen, Pär Eriksson, förbundschef Samordningsförbundet, Maja Sylvin Wallin, utvecklingsledare bildningsförvaltningen, Carolina Sondell, ordförande humanistiska nämnden och Rickard Hagström, kommunpolis.

Aktuelltartikel publicerad av: Emma Stoltz

 Kontakta oss