Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Multiprofessionella team ska öka helhetssynen inom vård och omsorg

På Bjästagården (vård- och omsorgsboende, demensboende och servicehus) pågår sedan i mars en pilotstudie med syfte att utveckla de förebyggande och rehabiliterande insatserna.

Istället för att huvudsakligen ha en konsultativ roll, har en arbetsterapeut och en fysioterapeut/ sjukgymnast stationerats på Bjästagården för att vara delaktiga i det dagliga arbetet kring de boende. På så sätt skapas multiprofessionella team där samtliga kompetenser finns med vid planering, målsättning, genomförande och uppföljning av varje individs vård, omsorg och rehabilitering. Målet är att stärka de boendes självständighet och bidra till ett ökat välbefinnande. Här utgår enheten från ett hälsofrämjande arbetssätt där ledorden är att stödja, motivera och uppmuntra individen till att så långt det är möjligt kunna fortsätta göra de meningsfulla aktiviteter man vill och behöver göra.

Konkret handlar mycket om att stimulera till ökad fysisk aktivitet och att skapa sociala och mentalt stimulerande aktiviteter för de boende. Den fysiska träningen har dessutom god effekt för att förebygga fallolyckor bland äldre.

Kommunens medicinskt ansvariga för rehabilitering, Karola Lindmark är projektledare för pilotstudien med multiprofessionella team i Bjästa. Där har en arbetsgrupp, med samtliga professioner representerade, varit i gång sedan i april.

– Vi har arbetat med att hitta möjliga och betydelsefulla aktiviteter som dels kan stimulera enskilda individer, dels lämpa sig för en grupp. Vi har också analyserat hur vi kan mäta effekten av våra insatser. Arbetet har mynnat ut i att personal dagligen ska föra statistik över individuella aktiviteter och gruppaktiviteter. Förutom nyinflyttningsbedömning från arbetsterapeut och sjukgymnast, ska arbetsterapeut i teamsamverkan bedöma och se över måltidssituationen. Vidare ska sjukgymnast starta en balansgrupp i samverkan med omvårdnadspersonal. I takt med arbetsgruppens arbete har jag haft nöjet att introducera all personal på Bjästagården i hälsofrämjande arbetssätt och multiprofessionellt teamarbete för att alla ska ha en gemensam plattform, berättar Karola Lindmark.

Pilotstudien med stationära multiprofessionella team ska pågå till och med december 2018. Arbetssättet är ett av de strategiska utvecklingsområden som pekas ut i den rehabiliterings/habiliteringsstrategi som kommunen antog i februari 2017. Multiprofessionella team är även något som lyfts fram i ett regeringsbetänkande om en nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer. 

– Rehabilitering är oerhört viktigt och av den anledningen antog vi i nämnden en rehabiliteringsstrategi. Vi ligger verkligen rätt i tiden eftersom man nu från nationellt håll föreslår att multiprofessionella team utformas i landets 290 kommuner. Visar vår pilotstudie på goda resultat som ger våra äldre bättre kvalitet i vården, är ambitionen att bygga upp multiprofessionella team på varje enhet, säger Anna-Belle Strömberg, ordförande i omsorgsnämnden.

Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-10-06