Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kapade väntetider och goda helhetsomdömen för äldreomsorg

Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen har nyligen presenterat ”Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2017”. Där redovisas mått som belyser kvaliteten inom hemtjänst och särskilt boende. Rapporten visar att helhetsomdömet för såväl hemtjänst som särskilt boende i Örnsköldsvik ligger något över genomsnittet för riket.

Örnsköldsvik har en något högre andel äldre i särskilt boende jämfört med riket i genomsnitt. 84 procent av de som bor på kommunens vård- och omsorgboenden är nöjda med sitt boende i helhet. Väntetiderna till ett vård- och omsorgboende i kommunen har kortats för tredje året i rad och ligger nu på 35 dagar i genomsnitt. Medelvärdet för riket är 57 dagar. Andra tydliga förbättringar jämfört med förra året är att allt fler är nöjda med mat och måltidmiljö och aktiviteter på boendet. Andelen som upplever möjlighet till inflytande och att personalen har tid för de boende har också ökat. Samtliga dessa mätetal ligger över riksgenomsnittet. Det gör även andelen som uppger att de har god kontakt med personalen, trots ett tapp från 61 till 47 procent det senaste året.

– Det är roligt att vi i det stora hela har förbättrat våra resultat mellan åren. Det visar att vi är på rätt spår. Vi fokuserar på att jobba med Personcentrerad vård och omsorg (PCO) och den Nationella värdegrunden genom ett arbetssätt som vi vardagen kallar ”Att jobba med rätt saker” där brukaren och dennes önskemål, delaktighet och inflytande är centralt, säger Anna Reynberg Sjölund, avdelningschef särskilt boende.

Drygt åtta procent av Örnsköldsviks befolkning som är 65 år eller äldre tar del av kommunens hemtjänst. Av dem är 93 procent nöjda med hemtjänsten i sin helhet. Andelen som anser att hemtjänsten har tillräckligt med tid och att de har möjlighet till inflytande har i årets mätning ökat något men når med 44 procent inte upp till medelvärdet för riket. Den som har hemtjänst i Örnsköldsvik möter i genomsnitt 17 undersköterskor under en tvåveckorsperiod. Motsvarande genomsnitt för landet ligger på 15 undersköterskor men spännvidden varierar mellan 6 och 27 personer.

– Personalkontinuiteten beror till stor del på planering och omfattning av insatser. Under 2018 är en prioriterad del i verksamheten att förbättra kontinuiteten genom samplanering av insatser, säger Lena Hurtigh, avdelningschef ordinärt boende.

Hela rapporten finns att ta del av på Sveriges kommuner och landstings webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2018-04-25