Coronaviruset och covid-19: Nya skärpta nationella föreskrifter för att bryta den ökade smittspridningen Läs mer om covid-19 och coronaviruset och hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Stäng

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information från omsorgsnämnden 19 februari

Del av Björnaborgs vård- och omsorgsboende avvecklas
Omsorgsnämnden beslutade idag 19 februari att avveckla den gamla delen av Björnaborgs vård- och omsorgsboende i Björna. De befintliga lokalerna uppfyller inte dagens krav på standard för denna typ av boende.

Några nya boende har inte tagits emot i den aktuella delen av Björnaborg sedan i höstas och en successiv avveckling kommer nu att påbörjas. I dagsläget berörs åtta boende och ett tjugotal anställda av beslutet. Individuella samtal kommer att inledas med de boende för att finna nytt lämpligt boende utifrån behov. Omplacering av personal genomförs utifrån kommunens rutiner för övertalighet.

Beslutet har föregåtts av risk- och konsekvensanalys samt landsbygdssäkring. Överläggningar har förts med Bygdsam Gide älvdal.

Omsorgsnämnden ger vidare välfärdsförvaltningen i uppdrag att utreda behov av nya vård- och omsorgsplatser i Björna.

 

Ingen upphandling av personlig assistans
Upphandling av personlig assistans var ett av de åtgärdsförslag som välfärdsförvaltningen våren 2019 presenterade för omsorgsnämnden med avsikt att minska kostnader. Vid sitt sammanträde den 19 februari 2020 beslutade omsorgsnämnden att inte lägga ut verkställighet av personlig assistans på entreprenad.

Beslutet innebär att det trettiotal personer som idag har valt kommunen som utförare av personlig assistans även fortsättningsvis kommer att få insatsen via kommunens LSS-verksamhet.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2020-02-19

 Kontakta oss

Anna Sundberg
ordförande omsorgsnämnden
070 - 282 86 02

Katarina Jensstad
chef välfärdsförvaltningen
070 - 698 82 19


Mer information