Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Fortsatt minskning av anmälda brott i Örnsköldsvik

Sveriges kommuner och landstings "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2016” visar en fortsatt positiv utveckling för Örnsköldsviks del. Inom så gott som samtliga jämförda områden har kommunen förbättrat sina resultat. Andelen anmälda stöld- och tillgreppsbrott har fortsatt att minska och ligger nu på 21,3 anmälda brott per 1 000 invånare. Det är den lägsta siffran i kategorin större städer, dit Örnsköldsvik räknas. Samma utveckling har skett vad gäller våldsbrott och skadegörelse, båda dessa har sjunkit till 6,4 anmälda brott per 1 000 invånare.

Föreningslivet bidrar till tryggheten
– Vi vill gärna hålla fram betydelsen av de insatser som civilsamhälle, föreningsliv och samfund uträttar runt om i kommunen. De ordnar aktiviteter och erbjuder meningsfulla alternativ som skapar trygghet och inkluderar fler i den sociala gemenskapen. Ett konkret exempel är de trygghetsgrupper som etablerats i samverkan mellan fritidsgårdar, aktörer inom integrationsuppdraget och Bygdsam, säger Sune Westberg, kultur- och fritidschef.

Trygghetsgrupper finns idag i kommunens serviceorter, Örnsköldsviks centrum, Själevad och Alne/Bonäset. Ytterligare en grupp är på gång att bildas i Gullänget.

Bemanning – utmaning för räddningstjänsten
Den geografiskt vidsträckta ytan medverkar till att räddningstjänsten i Örnsköldsvik har en jämförelsevis lång utryckningstid. I senaste mätningen har dock tiden från larmanrop till att räddningstjänsten är på plats minskat från 15,8 minuter år 2015 till 14,9 minuter år 2016 (tiden anges som det mittersta värdet av längsta respektive kortaste utryckningstid).

– Tack vare en teknikförändring i fordon och larmcentral har vi lyckats kapa nästan en värdefull minut. När det gäller utryckningstider behöver man ta hänsyn till att personalen i deltidsstyrkorna har en inställelsetid på 6 minuter från att de larmats in. Dessvärre är det också svårt att rekrytera till deltidsorgansationen på landsbygden. Arbetsplatserna är få och de har svårt att avvara personal för utryckning, säger Mats Renning, räddningschef.

Andelen kvinnor i utryckande räddningstjänst är fortsatt låg men har ändå ökat till drygt 3 procent i Örnsköldsvik. En ökad mångfald, både vad gäller kön och etnicitet, är en ständig strävan i rekryteringssammanhang.

På topp 100-listan
Antalet personer som vårdats på sjukhus till följd av olyckor har minskat marginellt, samma gäller antalet utvecklade bränder i byggnader.

Det sammanvägda värdet av personskador, bränder i byggnad, våldsbrott, stöld- och tillgreppsbrott placerar Örnsköldsvik på plats 88 bland landets 290 kommuner. Rankingen ska inte tolkas som en fastställd bild av säkerheten på en plats utan en indikation på var det inträffar minst olyckor i förhållande till folkmängd.


Om rapporten
Rapporten "Öppna jämförelser-Trygghet och säkerhet 2016” har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och bygger på statistik från bland annat Polismyndigheten, Brottsförebyggande rådet, SOS Alarm, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån. 

Rapporten finns i sin helhet på SKLs webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-04-07