Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Diskriminering inte OK inom kommunens vård och omsorg

Etnisk diskriminering inom vård och omsorg har de senaste dagarna varit en aktuell fråga. Mot bakgrund av detta vill Örnsköldsviks kommun klargöra vad som gäller inom välfärdsförvaltningens verksamhetsområde.

Alla medarbetare som bedömts lämpliga att arbeta inom kommunens vård och omsorg ska vara delaktiga i arbetet och utföra alla förekommande uppgifter utifrån samma villkor. All personal inom hemtjänsten och särskilda boenden ska kunna gå till alla brukare för att ge stöd, vård och omsorg till alla. Detta förhållningssätt har tydligt kommunicerats, bland annat i samband med chefsträffar inom välfärdsförvaltningen.

– Vi erbjuder inte våra brukare att välja eller välja bort personal. Däremot ligger det i socialtjänstlagens intentioner att den enskilde ska kunna vara delaktig och ha inflytande. I möjligaste mån försöker vi ta hänsyn till individens önskemål och ge möjlighet att påverka hur insatser ska utföras men det gäller inte synpunkter på vem som ska eller inte ska utföra insatsen. I vissa specifika situationer kan det dock förekomma att verksamheten behöver göra vissa undantag, med tanke både på medarbetarens psykosociala arbetsmiljö och brukarens bästa, säger Katarina Jensstad, chef för välfärdsförvaltningen.

För att säkerställa att diskriminering inte förekommer har omsorgsnämnden och humanistiska nämnden nu givit välfärdsförvaltningen i uppdrag att se över frågan och åtgärda eventuella brister.

– Diskriminering ska givetvis inte förekomma. Det tydliggörs såväl i kommunens personalpolicy som i den likabehandlingsstrategi som kommunstyrelsen antog 2016. Medarbetare och blivande medarbetare ska kunna känna sig trygga i att bli likvärdigt bemötta och ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i anställnings- och arbetsvillkor. Örnsköldsviks kommun behöver och vill ha en mångfald bland de anställda, säger omsorgsnämndens ordförande Anna-Belle Strömberg.


Aktuelltartikel publicerad av: Elisabeth Bårman

2017-06-01