Länk till startsidan

Det här kan du få stöd med från hemtjänsten

Kommunens biståndshandläggare utreder, bedömer och beslutar om vilket stöd du kan beviljas utifrån dina behov. Du får ett biståndsbeslut som visar vilka hemtjänstinsatser du har rätt till. Om du behöver fler eller andra insatser vänder du dig till biståndshandläggaren för en ny bedömning. Handläggaren kommer också att följa upp ditt beslut för att säkra att insatserna matchar ditt behov.

Hemtjänsten arbetar enligt ett rehabiliterande förhållningssätt. Det innebär att du, utifrån dina förutsättningar, ska ges möjlighet att delta och efter förmåga utföra vardagliga aktiviteter. På så sätt kan du underhålla och bevara dina förmågor och funktioner.

Kontaktperson för dig och dina närstående

Du som tar del av hemtjänstens insatser får en namngiven kontaktperson i personalgruppen. Syftet med kontaktpersoner är att skapa en extra trygghet för dig och dina anhöriga. Har ni frågor som rör det stöd du får eller om ni känner oro av någon anledning, tveka inte att ta upp frågan med din kontaktperson. Självklart kan ni också vända er till vem ni vill i personalgruppen eller hemtjänstens enhetschef.

All personal inom hemtjänsten har tystnadsplikt.

Genomförandeplan för delaktighet

När insatsen påbörjas får du, tillsammans med din kontaktperson, göra en genomförandeplan som beskriver vilket stöd du har behov av och hur du vill att stödet ska utföras. Om dina behov förändras, förändras också genomförandeplanen. Hemtjänstens personal ska dokumentera vilka insatser de genomför vid sina besök

Ditt hem är personalens arbetsmiljö

När du beviljats hemtjänst gör kommunen en arbetsmiljöbedömning i ditt hem. Bland annat tittar man på arbetsutrymme kring hjälpmedel, att personalen inte utsätts för rökning och att husdjur hålls på behörigt avstånd. Vintertid behöver det vara sandat, skottat och finnas tänd utebelysning. Hemtjänstens personal skottar inte men sopar bort snö framför ytterdörren.

Båda parter meddelar avvikelser

Hemtjänsten ska meddela dig när det blir ändringar av tider. Samma sak gäller dig som har hemtjänst. Meddela när du åker bort eller av annan anledning inte är i behov av de insatser du är beviljad.

Städning beviljas i allmänhet inte som enda insats. Om du beviljas städning avser den generellt två rum, kök, hall och badrum. Du väljer själv vilka rum som ska ingå. Städning omfattar dammsugning, våttorkning av golv, dammtorkning och städning av toalett/badrum. Storstädning, fönsterputs, avfrostning av frys, mattpiskning, trappstäd och liknande ingår inte.

Städning kan endera utföras av hemtjänsten eller av Samhall, på uppdrag av kommunen. Samhalls personal ska, precis som hemtjänstens medarbetare, bära legitimation så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i dit hem.

Du måste själv vara hemma när städningen genomförs.

Hushållsgöromål avser enklare underhåll främst i kök och hygienutrymmen, enklare rengöring av dagligt använda hjälpmedel, vattna blommor, ta in post och ta ut hushållssopor. Hushållssopor läggs i anvisat sopkärl. Du ansvarar själv för att frakta sopkärlet till upphämtningsplatsen, hantering av grovsopor eller källsortera. Källsortering utförs endast om det i fastigheten är ett krav att källsortera och sopkärl för ändamålet finns uppställda tillsammans med ordinarie sopkärl

Hushållsgöromål kan även avse att bädda sängen, bädda upp och förbereda inför natten.

Inköp av varor och tjänster genomförs normalt via e-handel med stöd av personal. Betalning av inköpen genomför du på egen hand genom faktura eller via valfri digital banktjänst.

Du kan få hjälp med inköp en gång i veckan. Vid behov ingår även att planera inköpslistan och att packa upp.

Du kan få hjälp med handhavandet av egen teknisk utrustning som du behöver använda vid tidsbokning, för att ta del av samhällsinformation eller kontakter med hälso- och sjukvård, myndigheter, etcetera.

Insatsen tvätt innefattar att maskintvätta, hänga upp, vika tvätt och att stryka gångkläder som exempelvis byxor, blusar och skjortor.

Renbäddning avser byte av sängkläder.

Du som har behov att få färdiglagad mat levererad minst 15 dagar per månad kan ansöka om måltidsdistribution från kommunens kök. Hemtjänsten kan också hjälpa dig att fylla i och skicka in beställningsunderlaget till köket. Här kan du se matsedel för respektive hemtjänstområde. Länk till annan webbplats.

Hemtjänsten kan tillaga enklare måltider eller ge dig stöd så att du utifrån egen förmåga ska kunna tillreda din mat eller utföra sysslor kopplat till måltiden.

Insatsen omfattar enklare tillagning av frukost, mellanmål och kvällsmål samt uppvärmning av färdigrätt alternativt enklare tilllagning av lunch och middag. Även servering, dukning och diskning och att hålla rent vid matplatsen ingår.

Om du behöver hjälp med matning eller sällskap för att komma igång att äta kan du beviljas måltidsstöd.

Om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ordinerat dig en åtgärd och bedömt att du själv kan ta ansvar för det praktiska genomförandet kan du få stöd från hemtjänsten om du inte klarar det på egen hand.

Du behöver bifoga intyg från hälso- och sjukvården när du ansöker om stöd för egenvård.

Du kan få stöd med din dagliga hygien och hjälp med att klä av och på dig på morgonen och kvällen. Beroende på dina behov kan insatserna till exempel gälla:

 • daglig hygien som tvätt, tandborstning, rakning, kamning, nagelvård
 • stöd vid toalettbesök, byte av inkontinensskydd, stomipåse, kateter eller liknande
 • dusch och hårvård
 • på- och avklädning.

Insatsen avser personlig omvårdnad nattetid, exempelvis stöd vid toalettbesök eller lägesändringar.

För enbart trygghetsskapande tillsyn beviljas i normalfallet digital tillsyn med trygghetskamera.

Insatsen tillsyn är främst avsedd för att skapa trygghet under natten. I normalfallet sker tillsyn genom trygghetskamera. Det ger dig en tyst tillsyn och ostörd sömn eftersom du slipper besök på natten. Tillsyn kan i vissa fall beviljas som kontakt via telefon.

Om du erbjuds digital tillsyn installeras en kamera i din lägenhet, vanligtvis vid din säng. Trygghetskameran är endast aktiv under de tidpunkter som du och hemtjänsten kommit överens om. Ingen data, vare sig bild eller ljud som kameran registrerar, lagras. Kameran kan endast aktiveras av behörig personal.

Digital tillsyn kan även vara ett alternativ till personliga besök dag- och kvällstid för dig som blir orolig av upprepade besök i din bostad.

Du behöver ge ditt samtycke till digital tillsyn. Som kamerabevakad har du särskilda rättigheter till dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Om du upplever otrygghet i det egna boendet kan du ansöka om trygghetslarm. Trygghetslarmet innebär att du alltid bär en larmknapp enkelt åtkomlig, till exempel runt din handled. Med larmet kan du kalla på hjälp om du ramlar eller något allvarligt inträffar.

Insatsen trygg hemgång kan beviljas den som skrivs ut från sjukhus eller annan sluten vård. Trygg hemgång syftar till att

 • öka den enskildes trygghet i hemmet
 • öka den enskildes funktionsförmåga
 • minska behov av omfattande insatser och korttidsboende
 • motverka återinläggningar i slutenvården.

Trygg hemgång kan rikta sig både till dig som tidigare haft och dig som inte haft kommunala insatser före inskrivning i slutenvården. Insatsen prövas mot dina aktuella behov.

Utevistelse
Du som inte har möjlighet att ta dig utanför bostaden på egen hand kan beviljas utevistelse. Då kan du ta en promenad eller göra något annat utomhus tillsammans med hemtjänstens personal. Du får en viss tid beviljad per vecka och kan välja att dela upp tiden över flera tillfällen under veckan om du vill.

Om du har andra insatser som syftar till komma utanför bostaden, till exempel ledsagning, anses du normalt ha fått behovet av utevistelse tillgodosett genom dessa insatser.

Social samvaro
Om du har få eller inga egna sociala kontakter kan du beviljas social samvaro via hemtjänst. Dina önskemål styr vad ni hittar på tillsammans, kanske en fikastund, samtal, högläsning eller spel. Omfattningen av insatsen beror på din situation och vilka andra sociala aktiviteter du beviljats. Du kan fritt välja att använda den tid du beviljats vid ett tillfälle eller till flera kortare aktiviteter.

Om du beviljats andra insatser som syftar till att bryta social isolering, till exempel ledsagning eller dagverksamhet, anses du normalt ha fått ditt behov tillgodosett genom dessa insatser.


Avlösning i hemmet syftar till att, tillfälligt eller regelbundet, avlasta och underlätta för anhöriga som vårdar en närstående i hemmet. Som anhörig får du möjlighet till egen tid medan personal finns på plats hos din närstående och tillgodoser tillsyn och omvårdnad.

Avlösning beviljas i normalfallet inte om den enskilde har andra insatser som innebär att du som anhörig har möjlighet att komma ifrån under en skälig sammanhängande tidsperiod.

Den beviljade tiden för avlösning kan delas upp i flera tillfällen per vecka om du som anhörig önskar det.

Kontinuerlig tillsyn
Under mycket specifika omständigheter kan en person som normalt vårdas av anhörig beviljas kontinuerlig tillsyn. Det innebär att personal är närvarande och håller oavbruten uppsikt över den enskilde. Insatsen är tillfällig i avvaktan på att annan insats kan verkställas.

Om du som anhörig vårdar en närstående som bor kvar i det egna boendet och har ett omfattande omvårdnadsbehov dygnet runt, finns möjlighet att ansöka om växelvård. Växelvård innebär att din närstående regelbundet får vistas på ett korttidsoende så att du som anhörig får avlastning.

För att beviljas växelvård ska den enskilde i normalfallet ha få eller inga andra biståndsbedömda insatser.

Dagverksamheten är till personer som bor i ordinärt boende och har en demensdiagnos som är faställd av läkare. Insatsen riktar sig till personer med mild till måttlig demenssjukdom.

Verksamheten syftar till att stödja kvarboende i det egna boendet genom meningsfulla aktiviteter, social samvaro, individuellt stöd och struktur i vardagen. Insatsen kan även fungera som avlastande stöd för anhörig

Dagverksamhetens omfattning baseras på den enskildes behov.

Ledsagning syftar till att öka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv, tillvarata medborgerliga rättigheter, delta i samhällsgemenskap, besöka närstående och motverka isolering.

Ledsagning kan beviljas för en hel aktivitet eller i de delar av aktiviteten där du behöver stöd, exempelvis:

 • på resan till en aktivitet om det inte kan tillgodoses på annat sätt, till exempel genom färdtjänst
 • under själva aktiviteten
 • både under resan och under aktiviteten
 • vid behov kan insatsen även omfatta personlig omvårdnad under aktiviteten.

Ledsagning beviljas i normalfallet inom länet. Insatsen kan avse både regelbundna och enstaka återkommande tillfällen.

Ledsagning ska inte omfatta sådant som ryms inom andra insatser eller ersätta följeslagare för övriga ärenden.

Följeslagare avser stöd under resa till läkarbesök, apoteksärenden, besök hos frisör, fotvård eller liknande. Följeslagare beviljas endast om du inte själv, till exempel genom färdtjänst eller sjukresor, kan ta sig till och från den tilltänka aktiviteten. Om du har behov av personlig omvårdnad under den tilltänkta aktiviteten kan följeslagaren stanna under hela aktiviteten.

Om du har med dig följeslagare till besök inom sjukvården är det vårdgivaren, det vill säga Regionen, som ansvarar för att du kan ta till dig av den information som ges vid besöket. Det ansvaret ligger inte på kommunens följeslagare. I den mån du kan och vill ta stöd av anhörig, närstående eller frivilligorganisationer i samband med läkarbesök bedöms det vara det bättre alternativet.

Du som är beviljad hjälp med medicinering i ditt hem kan, efter beslut av ansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården, erbjudas en medicingivare. Medicingivaren är ett tekniskt hjälpmedel som ökar din självständighet genom att ge dig rätt läkemedel vid rätt tidpunkt, utan assistans av exempelvis hemtjänstpersonal.

Medicingivaren säger till dig det är dags för läkemedel och påminner flera gånger om du är på väg att missa att ta din dos. Om du ändå inte tar läkemedlet skickas automatiskt ett larm till vårdpersonal som tar kontakt med dig