Länk till startsidan

Medicinskt ansvar

I kommunen finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska och en medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är en legitimerad sjuksköterska. I uppdraget ingår ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för vård och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering är en legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut. Uppdraget ger ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Det medicinska ansvaret innefattar att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen (2008:355)
  • patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om
  • läkemedelshanteringen är säker, ändamålsenlig och väl fungerande
  • delegering av medicinska arbetsuppgifter är förenat med säkerhet för patienten
  • kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när patientens tillstånd kräver det
  • utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).