Länk till startsidan

Stadgar för tillgänglighetsrådet

Här kan du ta del av de stadgar som gäller för kommunens tillgänglighetsråd. Stadgarna antogs av kommunfullmäktige 2015.

Grundläggande för tillgänglighetsrådet är att människor är olika men att alla är lika mycket värda, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Olikheterna människor emellan berikar och är en tillgång för samhället. Funktionshinder beskriver den begränsning en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen

Syftet med tillgänglighetsrådet är att lyfta in ett funktionshinder- och tillgänglighetsperspektiv i samhällsplaneringen samt att stödja samverkan i funktionshinder- och tillgänglighetsfrågor.

Visionen lyder: Örnsköldsvik – en kommun för alla. Här ges alla möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva, bo, arbeta, utbilda sig och vid behov få vård av god kvalitet.

Målet är att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, samt att vara erfarenhets- och kunskapshöjande inom området.

Arbetsuppgifter som kan bli aktuella för rådet:

 • medverka vid utvärdering och revidering av kommunens Funktionhinderpolitiska
  program
 • svara på remisser och yttra sig i beslutsärenden
 • medverka med referenspersoner i större utredningar och projekt
 • utveckla informationen kring tillgänglighetsrådets arbete
 • delta/medverka vid information och utbildningstillfällen.

Tillgänglighetsrådet består av representanter från politiken och från funktionshinderrörelsen. Från varje politisk nämnd deltar två representanter, en från majoriteten och en från oppositionen. Från funktionshinderrörelsen utser HSO Örnsköldsvik (Handikappförbunden)åtta representanter enligt följande:

 • en företrädare för psykisk funktionsnedsättning
 • en företrädare för rörelsenedsättning
 • en företrädare för hörselnedsättning
 • två företrädare för medicinsk funktionsnedsättning
 • en företrädare för synnedsättning
 • en företrädare för barn och unga med rörelsenedsättning
 • en företrädare för barn och unga med utvecklingsstörning.

Från varje funktionshindergrupp utses en ordinarie representant och en ersättare. Vid förhinder ansvarar den ordinarie representanten att informera sin ersättare om deltagande.

Representanterna utses för samma period som de politiska mandatperioderna och redovisas i kommunstyrelsen när de är valda. Kommunens tillgänglighetsrådgivare är föredragande och därmed ständigt adjungerad till tillgänglighetsrådets möten. Tillgänglighetsrådet har möjlighet att adjungera ytterligare personer och organisationer som kan tillföra rådet viktig information. Vid minst ett tillfälle varje år, bjuds den politiska ledningen i Region Västernorrland in till dialog kring gemensamma tillgänglighetsfrågor.

Kommunstyrelsen utser ordförande i tillgänglighetsrådet. Kommunen ansvarar för att det finns nödvändigt sekreterarstöd.

För att bereda ärenden som ska tas upp i tillgänglighetsrådet kan rådet inom sig utse ett särskilt arbetsutskott. Representation i arbetsutskott består av ordförande, kommunens tillgänglighetsstrateg och tre ledamöter från funktionshinderorganisationerna.

Tillgänglighetsrådet sammanträder fyra till sex gånger per år.

Ledamöter och ersättare från funktionhinderorganisation, som är närvarande vid tillgänglighetsrådets sammanträden, får sammanträdesarvode, traktamente och reseersättning enligt de regler för förtroendevalda som är fastställda av kommunfullmäktige. Förtroendevalda och tjänstepersoner från offentliga myndigheter som ingår i tillgänglighetsrådet får ersättning för deltagandet från sin egen organisation.