Länk till startsidan

Vem kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad?

För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand. Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är i första hand till för dig som själv kör bilen. I undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts att du som är sökande använder förflyttningshjälpmedel. Samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel tas med i bedömningen. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte skäl för att beviljas ett tillstånd.

Förare eller passagerare?

Du kan ansöka om parkeringstillstånd antingen som förare eller passagerare. Du ska söka som förare om du själv kör fordonet och som passagerare om du inte kör fordonet själv. Tillståndet handläggs utifrån olika kriterier. Endast i undantagsfall kan tillstånd utfärdas till passagerare. Har du fått tillstånd som förare får det endast användas när du själv kör bilen. Om du har fått tillståndet som passagerare får det endast användas när du själv är med i bilen. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.

Bedömningsgrunder för parkeringstillstånd för rörelsehindrad

För att beviljas tillstånd som förare ska sökande uppfylla följande kriterium:

  • Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.

För att beviljas tillstånd som passagerare ska sökande uppfylla två kriterier:

  • Det ska vara tydligt att sökande på grund av sin funktionsnedsättning inte kan förflytta sig på egen hand mer än en kort sträcka med eventuella hjälpmedel. Sträckan ska anges i antal meter. Svårigheterna ska även vara stadigvarande.
  • Den sökande ska ha ett så omfattande tillsynsbehov att hen inte kan lämnas ensam sittande eller stående vid resmålet för att invänta föraren under tiden föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.