Länk till startsidan

Insatser enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innehåller bestämmelser om 10 specifika insatser till vissa personer med funktionshinder. Även när du har rätt till insatser enligt LSS kan du ha rätt till stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Insatser som du kan ansöka om från kommunen

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Rådgivning och annat personligt stöd ansöker du om hos Region Västernorrlands LSS-handläggare.

Din rätt till insats

För att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) behöver du tillhöra någon av de grupper, så kallade personkretsar, som lagen riktar sig till:

 • Personkrets 1. Du har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2. Du har som vuxen drabbats av en skada, våld eller sjukdom som orsakat en betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning.
 • Personkrets 3. Du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Begränsningarna ska vara stora och ge dig betydande svårigheter i den dagliga livsföringen så att de leder till ett omfattande behov av stöd och service.

När du ansöker om stöd enligt LSS gör kommunens handläggare en bedömning av dina behov. Kommunen kan bevilja dig hjälp med sådana insatser som är nödvändiga för att du ska klara dig i vardagen och som stärker dina levnadsvillkor. Om dina behov kan tillgodoses på annat sätt har du inte rätt till insats enligt LSS.

Även om du beviljas insatser enligt LSS kan du också ha rätt till annat stöd utifrån Socialtjänstlagen.

Du har rätt till en plan

När du beviljats en insats enligt LSS har du rätt att få en individuell plan. I planen ska det stå hur det stöd och den service som du får ska samordnas på bästa sätt. Du kan välja vem du vill ska ordna din plan. De som kan göra det är till exempel LSS-handläggare, kurator eller enhetschef inom LSS-området.