Länk till startsidan

Generella föreskrifter och villkor för färdtjänst och riksfärdtjänst

Här presenteras kommunens generella föreskrifter och villkor avseende färdtjänst och riksfärdtjänst. Detta är ett komplement till Lagen om färdtjänst (1997:736) och Lagen om riksfärdtjänst (1997:735) som ska ge stöd i bedömning och beslut om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst i Örnsköldsviks kommun.

Färdtjänst är ett komplement till den ordinära kollektivtrafiken. Den är avsedd för personer med ett varaktigt funktionshinder som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner i Sverige, där kommunen gett tillstånd och lämnar ersättning till personer som till följd av en stor och varaktig funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala kostnader eller behöver ledsagare under resan. Resa med riksfärdtjänst görs, i första hand, med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Taxi beviljas endast om resenären inte klarar av att åka med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.

Övergripande om färdtjänst

1.1.1 Övergripande om färdtjänst

Färdtjänst är särskilt anordnade transporter för personer med funktionsnedsättning. Det är ett komplement till kollektivtrafiken och bygger på samåkning. För att kunna resa med färdtjänst krävs tillstånd. Färdtjänsten är ämnad för enskilda personers privatresor.

Färdtjänsttillståndet omfattar inte resor som bekostas av det allmänna enligt annan lag eller förordning. Exempel på detta är sjukresor, skolskjuts till grund- och särskola, gruppresor inom anordnade verksamheter och resor till eller från arbetslivsinriktad rehabilitering. Sådana resor ska bekostas av respektive verksamhet enligt principen att varje verksamhet ska stå för sina egna kostnader.

1.1.2 Grundläggande kriterier för rätt till färdtjänst

Färdtjänst kan endast beviljas av den kommun där den enskilde är folkbokförd. Färdtjänsttillstånd kan beviljas den som har en varaktig funktionsnedsättning, om minst tre månader, som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig eller att resa med allmänna kommunikationsmedel på egen hand. Om den enskilde kan resa med kollektivtrafik, om än med vissa svårigheter, avslås ansökan om inte väsentliga svårigheter att förflytta sig föreligger. Samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel tas med i bedömningen.

Det är endast funktionshindret och svårigheterna det medför som avgör rätten till färdtjänst. Skäl som kan hänföras till sökandens ekonomiska eller sociala förhållanden påverkar inte bedömningen. Att det saknas kollektivtrafik eller att det är dålig turtäthet är heller inga skäl som ger rätt till färdtjänst.

1.1.3 Barns rätt till färdtjänst

I färdtjänstlagen betraktas den sökande som barn upp till 18 års ålder. Om den sökande är under 18 år prövas rätten till färdtjänst i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning. Ett barn har endast rätt till färdtjänst om barnet har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med den allmänna kollektivtrafiken, och svårigheterna beror på funktionsnedsättning. Om svårigheterna beror på barnets för åldern normala mognadsnivå föreligger ingen rätt till färdtjänst.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska beslut föregås av barnkonsekvensanalys.

1.1.4 Tillståndets giltighetstid

Ett tillstånd till färdtjänst kan vara tidsbegränsat eller gälla tills vidare. Tillstånd som gäller tills vidare beviljas endast om funktionsnedsättningen kommer att bestå och om den sökande fortsatt kommer att ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Eventuell framtida medicinsk behandling, medicinsk utveckling och förbättrad tillgänglighet i den allmänna kollektivtrafiken beaktas vid bedömningen.

Tillstånd kan beviljas för enbart vintersäsong om sökande på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik främst under vintersäsong. Vintertillståndet gäller från och med den 1 oktober till och med den 30 april.

1.1.5 Färdsätt

Resenärer som på grund av funktionsnedsättning inte kan genomföra resor med vanlig taxi kan efter prövning beviljas tillstånd för resor med specialfordon. Vid resor med specialfordon ges resenären möjlighet att sitta kvar i sin rullstol under resan med färdtjänsten. Den som klarar att förflytta sig in i fram- eller baksäte på en vanlig taxi, även om det krävs hjälp av förare, är i allmänhet inte berättigad till färdtjänst med specialfordon. Behov av att ta med hjälpmedel som ska användas på resmålet berättigar inte till tillstånd för dyrare färdsätt såsom specialfordon. Färdtjänstberättigade som har permobil/elrullstol kan dock beviljas specialfordon. För att beviljas liggande transport ska den färdtjänstberättigade inte ens kunna sitta korta stunder i bilsäte eller med hjälp av föreskrivet hjälpmedel, till exempel rullstol.

Resenärer som på grund av funktionsnedsättning inte kan sitta i baksätet i en personbil kan efter prövning beviljas tillstånd att resa i framsätet. Resenär som på grund av funktionsnedsättning endast kan åka i vanlig personbil kan efter prövning beviljas detta.

1.1.6 Ledsagare

Resenärer som på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp under färdtjänstresan, utöver den service som föraren kan ge, kan beviljas tillstånd att kostnadsfritt ta med sig en ledsagare. Behovet av ledsagare får inte endast vara tillfälligt och ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Resenären ansvarar själv för att ordna ledsagare. I normalfallet är det en ledsagare som beviljas, men även fler kan beviljas om det behövs för att resenären ska kunna genomföra färdtjänstresan. Ledsagaren ska följa med under hela resan och ska stiga på och av vid samma adresser som färdtjänstresenären. Den som ledsagar ska kunna ge den hjälp och service som den färdtjänstberättigade är i behov av för att genomföra resan.

Barn under 12 år med färdtjänsttillstånd får alltid ta med en ledsagare kostnadsfritt vid sin färdtjänstresa.

1.1.7 Ensamåkning

Vid färdtjänstresor samplaneras resan med andra färdtjänstresenärer. Den enskilde kan efter ansökan och särskild prövning undantas från samåkning om funktionshindret är av sådan art att denne omöjligen kan resa med andra. Funktionsnedsättningen som ligger till grund för svårigheterna att resa tillsammans med andra resenärer ska vara styrkt i medicinskt utlåtande.


1.2.1 Beställning av färdtjänstresa

Färdtjänstresor i Örnsköldsvik kommun beställs via Din Tur kundcenter i Ånge. Färdtjänsttillståndet är personligt och får endast nyttjas av den som har tillståndet. Den som beviljats tillstånd erhåller färdtjänstkort som är en värdehandling och ska förvaras som sådan. Kortet ska kunna uppvisas vid färdtjänstresa tillsammans med giltig legitimation. Kortet är personligt och får under inga omständigheter överlåtas.


1.2.2 Tider för resa

Färdtjänstberättigad kan resa med färdtjänst följande tider:
helgfria vardagar måndag – fredag klockan 05:00 – 23:00
lördag – söndag, helgdag och aftnar klockan 06:00 – 23:00

Färdtjänstberättigad som har tillstånd för färdtjänst med specialfordon kan även resa nattetid mellan klockan 23:00 – 06:00, följande nätter:

 • julafton – annandag jul (3 nätter)
 • nyårsafton – nyårsdagen (2 nätter)
 • långfredag – annan dag påsk (4 nätter)
 • 30 april – 1 maj (2 nätter)
 • midsommarafton – midsommardagen (2 nätter)
 • skolavslutningar (grundskola, gymnasiet) (2 nätter)
 • studentbalen (1 natt)
 • 7 juli (1 natt)

1.2.3 egenavgift

Vid färdtjänstresor betalar den färdtjänstberättigade egenavgift enligt aktuell färdtjänsttaxa, det vill säga 1½ gånger Kollektivtrafikmyndighetens enkelbiljettpris i Västernorrlands län. Ledsagare betalar ingen avgift. Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Om den färdtjänstberättigade har barn under 18 år åker barnet gratis som medresenär, under förutsättning att den färdtjänstberättigade är legitimerad av färdtjänsthandläggare att ta med sig sina barn på färdtjänstresor. En person som inte är legitimerad för barn och har med sig ett barn kommer att debiteras enligt aktuell färdtjänsttaxa.

1.2.4 Service

I färdtjänst ingår att chauffören ska hjälpa den färdtjänstberättigade i och ur fordonet, öppna dörrar, hjälpa till med bagage/hjälpmedel i och ur fordonet, spänna fast säkerhetsbälte samt följa den färdtjänstberättigade till och från fastighetens dörr/entré och vid behov hjälpa upp/ned i trapphus. Den färdtjänstberättigade ska själv meddela behovet av hjälp vid beställning av färdtjänstresan.

1.2.5 Bärhjälp

Bärhjälp ses som en tidsbegränsad tillfällig lösning och är en utökad servicenivå utöver färdtjänstlagen. Servicen kan ges efter särskild prövning vid folkbokföringsadressen i anslutning till färdtjänstresan i trapphus eller motsvarande, ej inne i bostaden. Entreprenören avgör om bärhjälp kan utföras på ett säkert sätt vid varje bärhjälpstillfälle utifrån arbetsmiljö- och säkerhetskrav. Eftersom bärhjälp är förenat med risker tidsbegränsas denna service till högst 1 år. Bärhjälpen sker kostnadsfritt.

1.2.6 Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär som reser från och till samma adress. Medresenären betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. Undantag från antalet kan göras när det gäller färdtjänstresenär med flera barn under 18 år och ska begränsas till det som ryms i samma färdtjänstfordon som den färdtjänstberättigade.

1.2.7 Bagage och hjälpmedel

Den färdtjänstberättigade får vid färdtjänstresa ta med normalbagage (tre kassar eller två väskor) samt hjälpmedel som är nödvändiga för färdtjänstresans genomförande, till exempel gånghjälpmedel/föreskriven rullstol, som får plats i beviljat fordonsslag. Om bagaget överskrider godkänd mängd kan resan komma att bekostas som en vanlig taxiresa, alternativt kan den enskilde nekas färd av chauffören.

1.2.8 Medföljande djur

Entreprenörens trafiksäkerhetsregler gäller för medföljande husdjur, resenär kan kontakta Din Tur kundcenter om regler kring detta. Ledarhund samt service- och signalhund får tas med utan kostnad. Taxibolagen bestämmer om övriga husdjur får medfölja eller inte. Plats för husdjur, signal- och ledarhund måste uppges vid beställning. Av säkerhetsskäl ska husdjur befinna sig i bur eller väska under färd. Särskilda regler gäller för service- och signalhund vad gäller deras säkerhet vid färdtjänstresa, de ska resa i vanlig personbil och sitta i tomt kombiutrymme bakom lastgaller.

1.2.9 Barns resor med färdtjänst

Barn under 7 år ska av säkerhetsskäl alltid resa tillsammans med en vuxen vid färdtjänstresor. Barn mellan 7 och 12 år bör av säkerhetsskäl resa tillsammans med en vuxen vid färdtjänstresor.

1.2.10 Färdtjänstberättigade i kollektivtrafiken

Den som har färdtjänsttillstånd får ta med sig en person som följer med kostnadsfritt på Din Turs bussar mot uppvisande av ett färdtjänstkort.

1.2.11 Övriga villkor

Ett tillstånd till färdtjänst kan förenas med villkor om vilken typ av fordon som får användas, hur många resor, och vilket område tillståndet omfattar. Om det finns särskilda skäl får tillståndet i övrigt förenas med villkor.

1.3.1 Antal resor

Färdtjänstresorna är inte begränsade i antal om inte annat framgår av beslutet.

1.3.2 Geografisk omfattning

Färdtjänstresorna är begränsade till Örnsköldsviks kommungräns. Om det finns särskilda skäl kan färdtjänst beviljas även till en grannkommun. Ena skälet är en nödvändig serviceresa till närmaste centralort i angränsande kommun; detta under förutsättning att kostnaden blir lägre eller lika som till närmaste centralort i Örnsköldsviks kommun. Det andra skälet är om färdtjänstberättigad arbetar i en angränsande kommun, förutsatt att resorna inte bekostas av annan huvudman (se arbetsresor).

1.3.3 Arbetsresor

En arbetsresa är en färdtjänstresa med en särskild lägre avgift. Den som uppfyller kriterierna för färdtjänst, är under 69 år och har ett avlönat arbete med tills vidare-/visstidsanställning kan ansöka och efter särskild individuell prövning beviljas arbetsresor till och från folkbokföringsadress och arbetets adress inom Örnsköldsviks kommun, maximalt två enkelresor per arbetsdag. Arbetsgivarintyg ska uppvisas med arbetsplatsens adress samt anställningsform och anställningstid. Arbetsresorna gäller från att arbetsgivarintyget inkommit till Trafikenheten och sökande fått besked om att få åka arbetsresa.

Den enskilde kan ansöka, och efter särskild individuell prövning av färdtjänsthandläggare, beviljas arbetsresor över Örnsköldsviks kommungräns, max 5 mil från folkbokföringsadress i Örnsköldsviks kommun till arbetsplats i grannkommun. Om arbetsresan är över 5 mil från folkbokföringsadress i Örnsköldsviks kommun till arbetsplats i grannkommun lämnas ärendet för beslut till samhällsbyggnadsnämnden.

Egenavgiften betalas av resenären till chauffören vid varje enkelresa i taxin. Egenavgiften är ett fast pris per enkelresa för vuxna och ungdomar och gäller vid alla arbetsresor från folkbokföringsadress till arbetsplats. Vid resor på uppdrag av företag eller arbetsgivare får inte färdtjänst användas. Arbetsresor är inte lagstadgat utan är en lokal föreskrift i Örnsköldsviks kommun.

Egenavgiften för arbetsresor beräknas utifrån busstaxan i Västernorrlands län. Egenavgiften för vuxna motsvarar enkelbiljett kontant 0-7 km senior. Egenavgiften för ungdomar upp till 26 år motsvarar enkelbiljett kontant 0-7 km barn. Egenavgiften justeras årligen utifrån förändringar i Din Tur biljettaxa.

1.3.4 Komplement till elevresor

I skollagen finns inga bestämmelser om skolskjuts för elever i den ordinarie gymnasieskolan. Enligt lagen (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, har kommunen inget kostnadsansvar för resor till och från skolan för elever i ordinarie gymnasieskolan som har mindre än 6 kilometer till skolan. Elever med längre avstånd kan erhålla ett resebidrag från kommunen.

En elev som är folkbokförd och studerar i ordinarie gymnasieskola i Örnsköldsviks kommun samt har ett färdtjänsttillstånd kan använda färdtjänst för resor mellan bostad och gymnasieskola. Elever som beviljats färdtjänst kan varje läsår, till och med vårterminen de fyller 20 år, ansöka hos färdtjänsthandläggare på Trafikenheten om att få åka till och från skolan två enkelresor per dag utan att behöva betala färdtjänstens egenavgift. Om gymnasiestudierna fortsätter efter att eleven fyllt 20 år görs efter ansökan en individuell bedömning om avgiftsfria resor. Innan beslut om avgiftsfria färdtjänstresor till och från skolan tas så ska färdtjänsthandläggare undersöka möjligheten om resorna till och från gymnasieskolan bekostas av annan, till exempel försäkringsbolag, och/eller om resorna kan samordnas med befintliga skoltransporter. Övriga resor med färdtjänst betalas som vanligt av färdtjänstresenär och resor inom skolans verksamhet bekostas av skolan.

En tillämpning av färdtjänstlagen erbjuder inte någon möjlighet att ersätta eleven för egenavgiften enligt lagen om elevresor, men kommunen kan dock i det lokala regelverket differentiera färdtjänsttaxan för den aktuella elevgruppen. Komplement till elevresa är inte lagstadgat utan är en lokal föreskrift i Örnsköldsviks kommun.


1.3.5 Resa i annan kommun

Örnsköldsviks kommun svarar för kostnaderna för färdtjänstresorna i annan kommun med angivna begränsningar vad gäller egenavgift och antalet resor. Den som beviljats färdtjänst har rätt till färdtjänstresor vid vistelse i annan kommun upp till 20 enkelresor per år och individ men kan efter ansökan och särskild bedömning utökas. Kontakt tas med färdtjänsthandläggare i god tid innan resa för att få tillstånd.

Vid resor i annan kommun gäller vistelsekommunens regler för färdtjänst, förutom vad gäller egenavgiften. Färdtjänstresor i annan kommun inom Västernorrlands län beställs via Din Tur kundcenter och egenavgift enligt aktuell färdtjänsttaxa i Västernorrlands län gäller. Egenavgiften för färdtjänstresor i annan kommun utanför länet, beräknas utifrån busstaxan i Västernorrlands län. Egenavgiften beräknas per kilometer med en lägsta avgift. Lägsta avgift är 2 gånger busstaxan enkelbiljett kontant 0-7 km vuxen. Kilometerpriset är 10 procent av lägsta avgiften. Egenavgiften justeras årligen utifrån förändringar i Din Tur biljettaxa.

1.4.1 Ansökan om färdtjänst

Ansökan om färdtjänst ska i regel ske skriftligt och lämnas till kommunens färdtjänsthandläggare. Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen. Den sökande har bevisbördan för att rätt till färdtjänsttillstånd föreligger.

1.4.2 Medicinskt utlåtande för färdtjänst

Medicinskt utlåtande ska inkomma vid förstagångsansökan samt därefter på begäran av färdtjänsthandläggare. Den sökande ska själv ordna det medicinska utlåtandet. Det medicinska utlåtandet ska styrka sökandes funktionsnedsättning, dess varaktighet samt funktionsnedsättningens påverkan på sökandes förmåga att förflytta sig och resa med kollektivtrafiken. Det medicinska utlåtandet i sig berättigar inte till färdtjänst, utan utgör endast en del av beslutsunderlaget. Intyg för psykiatrisk funktionsnedsättning ska utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri. I vissa fall kan andra specialistutlåtanden eller gångtest krävas.

Undantag från medicinskt utlåtande kan göras om färdtjänsthandläggare bedömer att relevanta uppgifter kan hämtas på annat sätt, till exempel genom sjuksköterska på särskilt boende.

1.4.3 Utredning om färdtjänst

Kommunens färdtjänsthandläggare ansvarar för att utreda den sökandes svårigheter att förflytta sig på egen hand och att resa med allmän kollektivtrafik. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om färdtjänst dokumenteras i färdtjänstutredningen. Förvaltningslagens regler gäller vid handläggning av färdtjänst.

1.4.4 Beslut om färdtjänst

Att besluta om tillstånd till färdtjänst innebär myndighetsutövning, vilket är delegerat från nämnd till färdtjänsthandläggare. Lagstiftning, domar och förarbeten och kommunens generella föreskrifter och villkor ligger till grund vid bedömning av färdtjänst. En individuell prövning görs vid varje ansökan. Om färdtjänsttillstånd beviljas beslutar färdtjänsthandläggare om tillståndets giltighetstid, färdsätt och individuella villkor i färdtjänsttillståndet. Beslut om färdtjänsttillstånd meddelas skriftligen.

Ett ärende där beslutet i någon del går den sökande emot får enligt förvaltningslagen inte avgöras utan att sökanden har underrättats via skriftlig kommunicering om allt material som är av betydelse för beslutet. Om den sökande anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska även detta dokumenteras.

1.4.5 Överklagan

Den enskilde kan överklaga beslut hos allmän förvaltningsdomstol om det till någon del går den enskilde emot, helt eller delvis. Beslut enligt 6-10§§ och 12§ färdtjänstlagen (1997:736) kan överklagas enligt förvaltningslagen. Enligt 11§ färdtjänstlagen kan kommunens beslut om grunder för färdtjänstavgifter och föreskrifter för färdtjänst som inte regleras i färdtjänstlagen inte överklagas enligt förvaltningslagen, de kan endast laglighetsprövas enligt kommunallagen (1991:900).

Den som vill överklaga ett beslut ska skriva till Förvaltningsrätten. I brevet ska det framgå vilket beslut som överklagas, varför man anser beslutet är felaktigt och hur man vill att beslutet ska ändras. Överklagandet ska sedan skickas till färdtjänsthandläggare i Örnsköldsviks kommun. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag klaganden tagit del av beslutet. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten. Om överklagan inkommit för sent tas ett avvisningsbeslut om för sent inkommen överklagan.

1.4.6 Återkallelse av färdtjänsttillstånd

Enligt 12 § lag om färdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Ett färdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats eller resenärens funktionsförmåga har förbättrats.

Andra orsaker som kan leda till återkallelse av färdtjänsttillstånd är:

 • upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s.k. bomresor.
 • att färdtjänstberättigad medverkat till att någon annan använt färdtjänsttillståndet.
 • att färdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval.
 • vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för färdtjänstresan.
 • att färdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.
 • att färdtjänstberättigad olovligen genomfört färdtjänstresor för besök hos vårdgivare/för vårdgivande behandling.

Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör färdtjänsttillståndet att gälla.

 

Övergripande om riksfärdtjänst

2.1.1 Övergripande om riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst avser resor mellan kommuner inom Sverige, där kommunen gett tillstånd och lämnar ersättning för resekostnader till personer som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder måste färdas på ett särskilt kostsamt sätt. Resa med riksfärdtjänst görs i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Taxi beviljas endast om resenären inte klarar att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Riksfärdtjänst ska jämställas med kollektivtrafiken, vilket innebär att samåkning förekommer där så är möjligt.

2.1.2 Grundläggande kriterier för rätt till riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan endast beviljas av den kommun där den enskilde är folkbokförd. Riksfärdtjänsttillstånd kan beviljas den som på grund av funktionsnedsättning inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader eller utan ledsagare. Funktionsnedsättningen ska vara varaktig i minst tolv månader.

Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet, och resan får inte av någon anledning bekostas av det allmänna enligt annan lag eller förordning. Brist på allmänna kommunikationer och/eller avgångar är ingen grund för ett tillstånd eller ett fördyrat färdsätt.

Är de allmänna kommunikationerna utformade så att det är rimligt att kräva att även en person med en funktionsnedsättning ska kunna använda dem, på egen hand eller med assistans som transportföretaget erbjuder, uppfylls inte kriterierna för att beviljas riksfärdtjänst.

2.1.3 Barns rätt till riksfärdtjänst

För barn och ungdomar under 18 år görs samma bedömning som för vuxna men i förhållande till barn utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. Beror svårigheterna i huvudsak på funktionsnedsättningen och inte den för åldern typiska utvecklingsnivån och mognaden är barnet berättigad till riksfärdtjänst. Alla jämförelser ska utgå från att resor sker med allmänna kommunikationer.

Alla beslut som rör barn ska vara barnrättsbaserade i enlighet med barnkonventionen. Beslut ska alltid föregås av prövning av barnets bästa och i större frågor samt vid beslut som kan ha negativ inverkan på barnet/barnen, ska föregås av barnkonsekvensanalys.

2.1.4 Tillståndets giltighetstid

Tillståndet för riksfärdtjänst kan gälla för enstaka resa eller ett visst antal resor under en begränsad tidsperiod. Om den enskilde gör regelbundna resor, till exempel mellan hemmet och nära anhörig i annan kommun, kan ett tillstånd för viss tid beviljas för dessa resor. Ett tillstånd för viss tid kan beviljas högst tre år i taget.

2.1.5 Färdsätt

Tillståndet beviljas för det färdsätt som med hänsyn till sökandens funktionsnedsättning och övriga omständigheter medför lägst kostnad för kommunen. Vid prövning av rätten till riksfärdtjänst beaktas om de allmänna kommunikationer som trafikerar sträckan är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Många tågstationer och flygplatser är idag väl anpassade för personer med till exempel synnedsättningar eller rörelsehinder avseende både den fysiska miljön och den service som erbjuds i form av bland annat ledsagning.

Riksfärdtjänstresan genomförs i första hand med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare. Klarar den enskilde inte att åka med allmänna kommunikationer, ens med ledsagare, kan denne efter ansökan och särskilt beslut få tillstånd till ett dyrare färdsätt såsom taxi/specialfordon/liggande transport, med eller utan ledsagare. Behov av att ta med hjälpmedel som ska användas på resmålet berättigar inte till tillstånd för dyrare färdsätt.

För att beviljas liggande transport ska den riksfärdtjänstberättigade inte ens kunna sitta korta stunder i bilsäte eller med hjälp av föreskrivet hjälpmedel, till exempel rullstol. Resenärer som på grund av funktionsnedsättning inte kan sitta i baksätet i en personbil kan efter prövning beviljas tillstånd att resa i framsätet. Resenär som på grund av funktionsnedsättning endast kan åka i vanlig personbil kan efter prövning beviljas detta.

2.1.6 Anslutningsresa

När anslutningsresor används vid riksfärdtjänstresor med allmänna kommunikationer ska det färdsätt beviljas som med hänsyn till resenärens förutsättningar är det minst kostsamma för kommunen.

2.1.7 Ledsagare

Om den enskilde på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar att resa på egen hand med den service som ges av trafikföretagen, chauffören eller som går att beställa utan kostnad, kan den enskilde ansöka om tillstånd att ta med ledsagare. I normalfallet är det en ledsagare som beviljas, men även fler kan beviljas om det behövs för att resenären ska kunna genomföra resan. Ledsagaren ska kunna tillgodose de behov den riksfärdtjänstberättigade har för att kunna genomföra resan. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen vid resmålet. Om behov av ledsagare finns på del av riksfärdtjänstresan ska ledsagare gälla för hela resan.

Biljettkostnaden för ledsagare ersätts av kommunen, endast direkta resekostnader ersätts. Den del av resan som ledsagaren eventuellt gör utan den riksfärdtjänstberättigade ska ske med billigaste färdsätt. Den riksfärdtjänstberättigade har själv ansvar att ordna ledsagare. Avsaknad av ledsagare ger inte rätt till ett dyrare resesätt.

2.1.8 Ensamåkning


Vid riksfärdtjänstresor med taxi eller specialfordon samplaneras resan med andra resenärer. Den enskilde kan efter ansökan och särskild prövning undantas från samåkning om funktionshindret är av sådan art att denne omöjligen kan resa med andra. Funktionsnedsättningen som ligger till grund för svårigheterna att resa tillsammans med andra resenärer ska vara styrkt i medicinskt utlåtande.

2.2.1 Beställning av riksfärdtjänstresa

Beställning av riksfärdtjänstresa sker av resenären själv enligt kommunens anvisningar. När den enskilde fått beslut om riksfärdtjänst meddelar handläggaren vilken beställningsrutin som gäller i det aktuella fallet. Beställning ska ske i god tid innan planerad avresa.

2.2.2 Egenavgift


Egenavgiften vid riksfärdtjänstresor är fastställd av regeringen och grundar sig på avstånd. Den gäller för alla riksfärdtjänstresor, oavsett färdmedel. Riksfärdtjänstresenären betalar egenavgiften enligt § 3 Förordningen om egenavgift vid resor med riksfärdtjänst (1993:1148). Kommunen står för kostnaden för riksfärdtjänstresan utöver egenavgiften, inklusive resekostnader för eventuell ledsagare.

Egenavgiften vid taxiresa betalas direkt i taxin. Resa med allmänna kommunikationer debiteras i efterhand. Ledsagarens resekostnader regleras enligt Lag om riksfärdtjänst. Ersättning lämnas även för kostnad som uppstår när ledsagare utför resa utan den riksfärdtjänstberättigade, till exempel ledsagarens återresa när resenären lämnats eller resa för att hämta resenär.

2.2.3 Service

Vid beställning av resa ska nödvändiga uppgifter lämnas av handläggarna till utförarna av riksfärdtjänst angående den servicegrad som den riksfärdtjänstberättigade behöver för att kunna genomföra resan. Trafikföretagen har varierande servicenivå och detta kontrolleras inför varje resa. I Västernorrlands län är servicenivån för riksfärdtjänstresor med taxi eller specialfordon reglerad i avtal med Kollektivtrafikmyndigheten.

2.2.4 Samplanering


Riksfärdtjänstresor med taxi/specialfordon samplaneras. Det åligger den riksfärdtjänstberättigade resenären att medverka till att bästa samordning av resor kan ske, vilket innebär att ändringar av önskad resetid/dag kan förekomma.

2.2.5 Medresenär


Vid resa med allmänna kommunikationer betalar medresenären den faktiska kostnaden för sin resa. Medresenären ansvarar själv för att boka sina resor. Vid bokning av resa med taxi eller specialfordon får en medresenär följa med i mån av plats och denne betalar då samma avgift som den riksfärdtjänstberättigade oavsett ålder. Undantag från antalet medresenärer kan göras när det gäller riksfärdtjänstresenär med flera barn under 18 år och ska begränsas till det som ryms i samma fordon som den riksfärdtjänstberättigade. Medresenär ska stiga på och av vid samma plats som riksfärdtjänstresenären.

2.2.6 Bagage och hjälpmedel


Bagage får medtas vid riksfärdtjänstresa enligt trafikföretagens regler. Hjälpmedel som är nödvändiga för färdens genomförande får tas med på resan. Behov av att ta med hjälpmedel som ska användas på resmålet berättigar inte till tillstånd för dyrare färdsätt än vad resenären behöver utifrån sin funktionsnedsättning. Personligt föreskrivna hjälpmedel, som inte kan lånas eller hyras på resmålet, kan få medföras på resan efter individuell prövning. För detta krävs medicinskt utlåtande.

2.2.7 Medföljande djur

Ledarhund samt service- och signalhund får normalt tas med utan kostnad på de flesta trafikföretag. Trafikföretagen bestämmer själva om husdjur får medfölja eller inte. Trafikföretagen har trafiksäkerhetsregler för hur husdjur ska åka vid resa. Särskilda regler gäller för service- och signalhund vad gäller deras säkerhet vid resa. Eventuella merkostnader betalas av resenären själv.

2.2.8 Barns resor med riksfärdtjänst

Barn under 7 år ska av säkerhetsskäl alltid resa tillsammans med en vuxen vid riksfärdtjänstresor. Barn mellan 7 och 12 år bör av säkerhetsskäl resa tillsammans med en vuxen vid riksfärdtjänstresor.

2.2.9 Avbokning av riksfärdtjänstresa

Vid resa utanför länet ska avbokning av resa göras i god tid hos Riksfärdtjänsten AB av resenären själv. Vid resa inom länet ska avbokning av resa göras i god tid hos Din Tur Kundcenter av resenären själv. För riksfärdtjänstresor som avbokas för sent kan resenären i efterhand åläggas att betala egenavgiften för resan. Vid akut sjukdom tas ingen kostnad ut vid uppvisande av läkarintyg.

2.3.1 Antal resor


Resorna är inte begränsade i antal om inte annat framgår av beslutet. Om resenären använder riksfärdtjänsten i en omfattning som i hög grad avviker från normalt resande kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om begränsningar i det enskilda fallet.

2.3.2 Geografisk omfattning


Riksfärdtjänst omfattar resor mellan kommuner inom Sverige. Den som beviljats riksfärdtjänsttillstånd har rätt till resor i den omfattning och med det färdsätt som framgår av beslutet.

2.4.1 Ansökan om riksfärdtjänst


Ansökan om riksfärdtjänst ska ske skriftligt och ska lämnas till kommunens färdtjänst-handläggare senast fyra veckor innan avresedatum. Den sökande ska vara folkbokförd i kommunen. Den sökande har bevisbördan för att rätt till riksfärdtjänsttillstånd föreligger.

2.4.2 Medicinskt utlåtande för riksfärdtjänst

Medicinskt utlåtande ska inkomma vid förstagångsansökan samt därefter på begäran av färdtjänsthandläggare. Den sökande ska själv ordna det medicinska utlåtandet. Det medicinska utlåtandet ska styrka sökandes funktionsnedsättning, dess varaktighet samt funktionsnedsättningens påverkan på sökandes förmåga att förflytta sig och resa med kollektivtrafiken. Det medicinska utlåtandet i sig berättigar inte till riksfärdtjänst, utan utgör endast en del av beslutsunderlaget. Intyg för psykiatrisk funktionsnedsättning ska utfärdas av en läkare med specialistkompetens i psykiatri. I vissa fall kan andra specialistutlåtanden eller gångtest krävas.

Undantag från medicinskt utlåtande kan göras om färdtjänsthandläggare bedömer att relevanta uppgifter kan hämtas på annat sätt, till exempel genom sjuksköterska på särskilt boende.

2.4.3 Utredning om riksfärdtjänst

Kommunens färdtjänsthandläggare ansvarar för att utreda den sökandes rätt till riksfärdtjänst. Det som framkommer och som är av betydelse för beslut om riksfärdtjänst dokumenteras i riksfärdtjänstutredningen. Förvaltningslagens regler gäller vid handläggning av riksfärdtjänst.

2.4.4 Beslut om riksfärdtjänst

Att utreda och besluta om individuellt tillstånd till riksfärdtjänst innebär myndighetsutövning vilket är delegerat från nämnd till färdtjänsthandläggare. Lagstiftning, domar och förarbeten och kommunens föreskrifter och villkor ligger till grund vid bedömning av riksfärdtjänst. En individuell prövning görs vid varje ansökan. Om riksfärdtjänsttillstånd beviljas beslutar färdtjänsthandläggare om tidsbegränsning, färdsätt och individuella villkor i riksfärdtjänsttillståndet. Beslut om riksfärdtjänsttillstånd meddelas skriftligen.

Ett ärende där beslutet i någon del går den sökande emot får enligt förvaltningslagen inte avgöras utan att sökanden har underrättats via skriftlig kommunicering om allt material som är av betydelse för beslutet. Om den sökande anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska även detta dokumenteras.

2.4.5 Överklagande

Den enskilde kan överklaga beslut hos allmän förvaltningsdomstol om det till någon del går den enskilde emot, helt eller delvis. Beslut enligt 4-7§§ och 9§ riksfärdstjänstlagen (1997:735) kan överklagas enligt förvaltningslagen. Föreskrifter för riksfärdtjänst som inte regleras i riksfärdtjänstlagen kan inte överklagas enligt förvaltningslagen, det vill säga de kan endast laglighetsprövas enligt kommunallagen (1991:900).

Den som vill överklaga ett beslut ska skriva till Förvaltningsrätten. I brevet ska det framgå vilket beslut som överklagas, varför beslutet är felaktigt och hur man vill att beslutet ska ändras, och överklagan ska sedan skickas till färdtjänsthandläggare i Örnsköldsviks kommun. För att överklagan ska kunna prövas måste det ha inkommit till kommunen inom tre veckor från den dag klaganden fick ta del av beslutet. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten. Om överklagan inkommit försent tas ett avvisningsbeslut om för sent inkommen överklagan.

2.4.6 Återkallelse av riksfärdtjänsttillstånd

Enligt 9 § lag om riksfärdtjänst får ett tillstånd återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns. Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av föreskrifter och villkor som gäller för riksfärdtjänsttillståndet. Även föreskrifter och villkor får ändras om ändrade förhållanden föranleder det.

Ett riksfärdtjänsttillstånd kan omprövas och återkallas om till exempel den allmänna kollektivtrafiken anpassats, resenärens funktionsförmåga har förbättrats eller om ändamålet med resan ändrats.

Andra orsaker som kan leda till återkallelse av riksfärdtjänsttillstånd är:

 • upprepade icke avbokade och icke genomförda beställda resor, s.k. bomresor.
 • att riksfärdtjänstberättigad medverkat till att någon annan använt riksfärdtjänsttillståndet.
 • att riksfärdtjänstberättigad ej följer beslutsordning avseende resesätt/fordonsval.
 • vid hotfullt uppträde samt vållande av obehag för medpassagerare/föraren eller vid alkohol- och/eller drogpåverkan i den omfattningen att det kan äventyra säkerheten för riksfärdtjänstresan.
 • att riksfärdtjänstberättigad skadar fordonet eller dess utrustning.
 • att riksfärdtjänstberättigad olovligen genomfört riksfärdtjänstresor för besök hos vårdgivare/för vårdgivande behandling.

Om tillståndshavare folkbokfört sig i annan kommun upphör riksfärdtjänsttillståndet att gälla.