Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?




Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?




Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?




Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?





Färdtjänst och riksfärdtjänst – kriterier, ansökan, beslut och överklagan

Färdtjänst är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning på minst tre månader som medför väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Att någon har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör i sig inte rätt till färdtjänst. Färdtjänst beviljas inte heller på grund av att det till exempel saknas kollektivtrafik där du bor eller att det är dålig turtäthet. Att du av olika anledningar inte kör bil, att du inte kan göra inköp och bära något ger inte heller rätt till färdtjänst. Det avgörande är hur din funktionsnedsättning påverkar din förmåga att förflytta dig och att nyttja kollektivtrafiken.

Du ska kunna styrka ditt behov

När du första gången ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst, och när du behöver förnya ett tidsbegränsat tillstånd, behöver du lämna in ett medicinskt utlåtande. Utlåtandet är ett intyg som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig och resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Utlåtandet kan skrivas av en läkare, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Ledsagare och specialfordon

Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver mer hjälp under själva bilfärden än vad färdtjänstens chaufför kan ge kan du ansöka om att ta med dig en ledsagare utan extra kostnad. Du har inte rätt till ledsagare under resan om du klarar resan själv men behöver hjälp när du kommer fram.

Om du har så svåra rörelsehinder att du inte kan ta dig i och ur vanlig personbil kan du ansöka om att få åka med specialfordon.

Skriftligt beslut

Din ansökan om färdtjänst respektive riksfärdtjänst utreds av kommunens färdtjänsthandläggare. När handläggaren utrett ditt ärende får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det om du beviljas färdtjänst eller inte. Ett beslut om färdtjänst kan gälla för en viss period eller tills vidare. Du måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut. Om din funktionsnedsättning gör att du har fortsatt behov av färdtjänst kan du ansöka om ett nytt tillstånd. Det ska du göra minst fyra veckor före utgångsdatum.

För riksfärdtjänst behöver du göra en ny ansökan för varje resetillfälle.

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut du fått, har du rätt att överklaga beslutet. Det måste du göra skriftligen inom tre veckor från att du fått beslutet. Det är förvaltningsrätten i Härnösand som tar ställning till din överklagan men du ska skicka din överklagan till kommunens trafikenhet.