Länk till startsidan

Avsluta eller utvidga uppdrag som god man, förvaltare eller förmyndare

När huvudmannen inte längre har behov av en god man ska godmanskapet upphöra. Om huvudmannen behöver mer omfattande stöd än vad som ligger i god mans uppdrag kan gode mannen få sitt förordnande förändrat till förvaltare. För att utvidga godmanskapet till förvaltarskap behövs det en ny utredning och eventuellt ett nytt läkarintyg. Överförmyndaren skickar sedan en ansökan till tingsrätten som beslutar i ärendet.

Som god man eller förvaltare har du rätt att på egen begäran bli befriad från uppdraget. Du måste dock fullfölja ditt uppdrag tills överförmyndaren har utsett en ny lämplig god man eller förvaltare. Om gode mannen eller förvaltaren avlider ska den personens dödsbo fullgöra redovisningsskyldigheten och lämna sluträkning till överförmyndaren.