Länk till startsidan

Arvode

Som god man eller förvaltare har du rätt till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för utgifter som krävts för att fullgöra ditt uppdrag. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas av överförmyndaren.

En god man eller förvaltare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara och ta ut det på förhand. Överförmyndaren bestämmer arvodets storlek utifrån uppdragets karaktär och omfattning, vilket bland annat framgår av årsredovisningen. Dessutom lämnar du som god man eller förvaltare in en blankett där du redogör för årets insatser. Omfattar uppdraget både ekonomisk förvaltning och personlig omvårdnad kan du begära och få arvode för båda delarna.

Arvodet betalas ut en gång per år i efterskott. Arvodet för god man till ensamkommande barn betalas ut varje månad och utgår från en fast timersättning med ett tak på 10 eller 30 timmar per månad.

Om det inte finns särskilda skäl, ska huvudmannen betala arvode och ersättning i den mån personens inkomst överstiger 2,65 prisbasbelopp eller om förmögenheten överstiger två prisbasbelopp. I de fall huvudmannen saknar betalningsförmåga betalar kommunen ut arvode och ersättning för ditt uppdrag

Om din huvudman har avlidit och arvodet ska betalas av huvudmannen ska du vända dig till huvudmannens dödsbo för att få ut ditt arvode.