Länk till startsidan

Instruktioner för kommunala seniorrådet

Kommunala seniorrådet ska tillvarata Örnsköldsviks kommuns pensionärers intressen genom dialog, samråd och kunskap samt bidra till utveckling.

Kommunala seniorrådet är en engagerad grupp som är representerade enligt denna arbetsordning och har ett tydligt formulerat uppdrag. Arbetssättet är bestämt. Mötesplaneringen för kommunala seniorrådet med prioriterade sakområden ligger inne i en årsplanering som fastställs inför varje nytt år. Aktuella frågor är på agendan och mötena består av en blandning av dialog och information. Pensionärsorganisationerna, förvaltningar och nämnder lyfter in frågor till kommunala seniorrådet för dialog och information. Delaktighet, dialog, lyhördhet och ömsesidig förståelse för varandras uppdrag är viktiga ledord i vår samverkan.

 • Bostäder
 • Taxor och avgifter
 • Kost
 • Biståndshandläggning
 • Läkemedel
 • Hälsa (fallprevention, vardagsrehabilitering, friskvård)
 • Hemtjänst/hemsjukvård/vård och omsorgsboenden
 • Kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen
 • Kollektivtrafik
 • IT- och teknikutveckling samt tillgänglighet
 • Trygghet och säkerhet
 • Kommunal service

 • Årligen anordna ett öppet samråd med syfte att ta fram vilka sakområden som prioriteras inför varje nytt år.

 • Utarbeta en årsplanering för rådet utifrån resultatet från det öppna samrådet.

 • Vara ett forum för samråd och ömsesidigt utbyte av information i frågor som rör äldres villkor och kommunens politik- och verksamhetsområden.

 • Vara ett forum för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. Syftet är ytterst att stärka äldres delaktighet och inflytande.

 • Väcka frågor, ta initiativ, göra ställningstaganden, avge utlåtanden och identifiera områden där kommunen bör agera.

 • Vid behov kan kommunala verksamheter erbjuda seniorrådets ledamöter/ersättare att ingå i arbets- och referensgrupper i frågor som rör äldre.

 • Utgöra ett rådgivande organ som, i ett tidigt skede av beredningen, kan ges möjlighet att lämna synpunkter i ärenden som påverkar äldre

Kommunala seniorrådet är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. Rätt till medlemskap har de pensionärsorganisationer vars verksamhet omfattar Örnsköldsviks kommun och har ett läns- och riksintresse. I kommunala seniorrådet ska det ingå 15 ordinarie ledamöter.

Ledamöter

Från pensionärsföreningar ska det ingå 10 ledamöter enligt fördelningen nedan:
5 personer från PRO och 3 ersättare*
2 personer från SPF och 1 ersättare*
2 person från SKPF och 1 ersättare*
1 person från RPG och 1 ersättare*
* Ersättare deltar endast vid ledamots frånvaro.

Övriga 6 ledamöter utgörs av följande politiker per nämnd samt kommunstyrelse:
Kommunstyrelsen 2 ledamöter och 2 ersättare*
Välfärdsnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare*
Kultur- och fritidsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare*
Samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare*
*Ersättare deltar endast vid ledamots frånvaro.

Kommunstyrelsen utser de politiska representanterna och ersättarna. De väljs för samma period som de politiska mandatperioderna. Föreningarnas representanter utses för en period om två år och redovisas i kommunstyrelsen när de är valda. Vid förhinder ansvarar den ordinarie representanten att informera sin ersättare om deltagande. Till kommunala seniorrådets möten kan tjänstepersoner från berörda förvaltningar adjungeras utifrån årsplanering/sakområde/dagordning. Kommunala seniorrådet har möjlighet att bjuda in ytterligare personer vid behov för att tillföra nödvändig kunskap och information.

Ordförande och vice ordförande

Kommunstyrelsen utser ordförande i kommunala seniorrådet. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.

Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att det finns nödvändigt sekreterarstöd. Sekreteraren ansvarar för praktisk administration och är kommunala seniorrådets officiella kontaktperson. Kallelse med dagordning skickas ut senast en vecka före sammanträdet.

Efter att protokollet från seniorrådets sammanträde har justerats ska det delges rådets ledamöter och ersättare samt publiceras på kommunens webbplats.

Arbetsutskott

Rådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande och tre representanter från pensionärsorganisationerna.

Kommunala seniorrådet ska träffas 4 gånger per år. Vid behov kan extra sammanträde påkallas av ordförande. Arbetsutskottet föreslår dagordning och planerar sammanträdet. Årsplanering skapas utifrån de prioriterade sakområden som beslutas på ett öppet samråd. Det är dessa frågor kommunala seniorrådet ska arbeta med vid olika möten.

Äldreorganisationernas tjänstgörande representanter i kommunala seniorrådet får sammanträdesarvode och reseersättning enligt "Regler för ersättningar till förtroendevalda". Pdf, 406.1 kB.

Tjänstgörande förtroendevalda från kommunen får ersättning för deltagandet från sin egen organisation enligt "Regler för ersättningar till förtroendevalda" Pdf, 406.1 kB..