Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Arbetsordning för kommunala seniorrådet

Kommunala seniorrådet ska tillvarata Örnsköldsviks kommuns pensionärers intressen genom dialog, samråd och kunskap samt bidra till utveckling.

Kommunala seniorrådet är en engagerad grupp som är representerade enligt denna arbetsordning och har ett tydligt formulerat uppdrag. Arbetssättet är bestämt. Mötesplaneringen för kommunala seniorrådet med prioriterade sakområden ligger inne i en årsplanering som fastställs inför varje nytt år. Aktuella frågor är på agendan och mötena består av en blandning av dialog och information. Kommunala seniorrådet har arbetsgrupper som arbetar med olika prioriterade sakområden som underlättar och möjliggör delaktighet och framtidstänk. Pensionärsorganisationerna, förvaltningar och nämnder lyfter in frågor till kommunala seniorrådet för dialog och information. Delaktighet, dialog, lyhördhet och ömsesidig förståelse för varandras uppdrag är viktiga ledord i vår samverkan.

 • Bostäder
 • Taxor och avgifter
 • Kost
 • Biståndshandläggning
 • Läkemedel
 • Hälsa (fallprevention, vardagsrehabilitering, friskvård)
 • Hemtjänst/hemsjukvård/vård och omsorgsboenden
 • Kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen
 • Kollektivtrafik
 • IT- och teknikutveckling samt tillgänglighet
 • Trygghet och säkerhet
 • Kommunal service

 • Anordna ett öppet samråd som ska visa vilka sakområden som prioriteras inför varje nytt år.
 • Utarbeta en årsplanering för kommunala seniorrådet.
 • Bilda arbetsgrupper som baseras på prioriterade sakområden och
  uppdragsbeskrivningar.
 • Samråda och föra dialog med kommunens nämnder och förvaltningar.
 • Vara remissorgan i frågor av större vikt som rör pensionärer.
 • Vara ett rådgivande, opinionsbildande, informations- och kunskapsspridande råd där frågor för beslut förs vidare via politiker och tjänstemän till berörd
  facknämnd.
 • Informera om vad kommunala seniorrådet är, vilka frågor som behandlats under möten samt möjliggöra för föreningarna att bidra med kunskap och idéer i olika frågor till kommunala pensionärsrådet.
 • Arbeta fram innehållet i Seniorveckan tillsammans med välfärdsförvaltningen.

Kommunala seniorrådet är organisatoriskt placerad under kommunstyrelsen. Rätt till medlemskap har de pensionärsorganisationer vars verksamhet omfattar Örnsköldsviks kommun och har ett läns- och riksintresse. I kommunala seniorrådet ska det ingå 15 ordinarie ledamöter.

Ledamöter

Från pensionärsföreningar ska det ingå 10 ledamöter enligt fördelningen nedan:
5 personer från PRO och 3 ersättare*
2 personer från SPF och 1 ersättare*
2 person från SKPF och 1 ersättare*
1 person från RPG och 1 ersättare*
* Ersättare deltar endast vid ledamots frånvaro.

Övriga 6 ledamöter utgörs av följande politiker per nämnd samt kommunstyrelse:
Kommunstyrelsen 2 ledamöter och 2 ersättare*
Välfärdsnämnden 2 ledamöter och 2 ersättare*
Kultur- och fritidsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare*
Samhällsbyggnadsnämnden 1 ledamot och 1 ersättare*
*Ersättare deltar endast vid ledamots frånvaro.

Kommunstyrelsen utser de politiska representanterna och ersättarna. De väljs för samma period som de politiska mandatperioderna. Föreningarnas representanter utses för en period om två år och redovisas i kommunstyrelsen när de är valda.Vid förhinder ansvarar den ordinarie representanten att informera sin ersättare om deltagande. Till kommunala seniorrådet möten kan tjänstepersoner från berörda förvaltningar adjungeras utifrån årsplanering/sakområde/dagordning. Kommunala pensionärsrådet har möjlighet att bjuda in ytterligare personer vid behov för att tillföra nödvändig kunskap och information.

Ordförande och vice ordförande

Kommunstyrelsen utser ordförande i kommunala seniorrådet. Vice ordförande utses av pensionärsorganisationerna.

Sekreterare

Kommunledningsförvaltningen ansvarar för att det finns nödvändigt sekreterarstöd. Sekreteraren ansvarar för praktisk administration och är kommunala pensionärsrådets officiella kontaktperson. Kallelse med dagordning skickas ut senast en vecka före sammanträdet.

Protokoll ska delges kommunstyrelsen samt för kännedom delges berörda
pensionärsorganisationer och länspensionärsrådet.

Arbetsutskott

Rådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av ordförande och tre representanter
från pensionärsorganisationerna.

Arbetsgrupper

Kommunala seniorrådet utser arbetsgrupper (3-4 personer/grupp) som arbetar med prioriterade sakområden. Till varje arbetsgrupp följer en uppdragsbeskrivning som arbetsutskottet tagit fram.

Kommunala seniorrådet ska träffas 4 gånger per år. Vid behov kan extra sammanträde påkallas av ordförande. Arbetsutskottet föreslår dagordning och planerar sammanträdet. Årsplanering skapas utifrån de prioriterade sakområden som beslutas på ett öppet samråd. Det är dessa frågor kommunala seniorrådet ska arbeta med vid olika möten.

Ledamöter och tjänstgörande ersättare som är närvarande vid arbetsutskott, arbetsgrupp och kommunala seniorrådet sammanträden, får sammanträdesarvode, traktamente och reseersättning enligt regler för förtroendevalda som fastställts av kommunfullmäktige.

Förtroendevalda och tjänstepersoner från offentliga myndigheter som ingår i kommunala seniorrådet får ersättning för deltagande från sin egen organisation.