Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Marte Meo-metoden - metod för bemötande inom kommunens omsorg

Marte Meo är en modell för samspel och kommunikation som bland annat används inom vården av äldre och dementa i Örnsköldsvik. Marte Meo betyder ”Av egen kraft” och metoden går ut på att plocka fram det positiva i varje persons förmågor. För att synliggöra dessa förmågor och behov görs korta videoinspelningar i vardagssituationer. Vårdpersonalen kan då se möjligheter och finna lösningar för att stärka det som fungerar bra för vårdtagaren. De kan också anpassa situationer så att relationer och förmågor stöds, utvecklas och upprätthålls. Innan någon blir filmad inhämtas samtycke.

Marte Meo bidrar till trygg anknytning och fungerande samspel genom att stödja respektfull kommunikation. En kort sammanfattning av Marte Meo‑modellens kommunikationsprinciper:

  • Ett vänligt ansiktsuttryck och ett gott tonfall bidrar till att människor trivs och får en stärkt självkänsla
  • Att följa, benämna och bekräfta personers initiativ stödjer känslomässig kontakt, stärker språket, stödjer kreativitet, lekförmåga, koncentration, självförtroende och självreglering
  • När vi säger vad vi gör gynnas förutsägbarhet och samarbete. Ett anpassat tempo med turtagning och benämningar skapar samarbetsspiraler med utrymme för ömsesidighet i samvaron
  • Benämning av människors inre upplevelser stödjer känslomässig kontakt, utvecklar språk kopplat till känslor och stödjer förmågan till självregistrering och självreglering

Utvärderingar visar att insatser med Marte Meo gynnar upplevelser av glädjefylld samvaro och ökad livskvalitet. Kommunen utbildar personal att använda Marte Meo inom exempelvis äldrevård, anhörigstöd och socialtjänst. Inom äldreomsorgen finns en metodutvecklare med övergripande ansvar för information, utbildning och handledning enlig Marte Meo-metoden.