Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Riktlinjer för affischering

Regler för affischering på offentlig plats där kommunen är huvudman och längs vägar där kommunen är väghållare.

 • För att sätta upp valaffischer på offentlig plats och längs kommunal väg krävs polistillstånd.
 • Valaffischer får inte placeras i innerkurva, korsning/rondell, refug eller i övrigt så att sikten för fordonsförare skyms.
 • Valaffischer får inte sättas upp på kommunens belysningsstolpar, vägmärken eller på andra trafikanordningar.
 • Valaffischer får inte fästas på kommunens träd, staket och broar.
 • Valaffischer med stor textmängd får inte placeras så att de främst vänder sig till fordonsförare.
 • Valaffischer får sättas upp tidigast fem veckor före valdagen och ska tas ner senast en vecka efter valdagen.
 • Valaffischer måste underhållas så att de inte orsakar nedskräpning.
 • Valaffischer ska inte överstiga tre meter i bredd och en meter i höjd.
 • Valaffisch ska placeras minst 15 meter från gatukorsning, minst 10 meter från vägmärke eller trafikanordning och minst 2 meter från vägkant/gångbanekant.
 • Valaffischer får inte utformas så att de kan förväxlas med vägmärken och andra trafikanordningar.
 • Affischering ska sättas fast ordentligt och alltid hållas i vårdat skick.
 • Affischer får inte sättas upp så att de försämrar sikten eller på annat sätt stör trafiken.
 • Sökanden ska utföra den renhållning som behövs runt affischerna.
 • Affischering ska placeras så att det inte skymmer annan affischering på platsen.

Sökanden kan bli ersättningsskyldig om anordningarna orsakar skada på person eller egendom. Skador på kommunens egendom som uppstår i samband med valaffischering ska ersättas av affischägare. Tillstånd kan återkallas om olycka inträffar eller om villkoren inte följs. Samhällsbyggnadsförvaltningen förbehåller sig rätten att till självkostnadspris debitera anordnaren om upplåtelseområdet inte är städat samt återställningsarbetet inte är godtagbart.

Tillståndet gäller utom detaljplanelagt område (inom sådana områden söks tillstånd hos respektive kommun).

Följande villkor gäller för beslutet:

 • Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och inte heller på broar över sådana vägar.
 • Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och
  cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten, dock inte inom vägområdet.
 • Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
 • Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
 • Valaffischer ska tas ned senast den 18 september 2022.
 • I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).
 • Affischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar
  nedskräpning i naturen.
 • Tillståndet förutsätter att markägaren har medgett att affisch får sättas upp.
 • Valaffischer som sätts inom vägområdet kan komma att avlägsnas av väghållningsmyndigheten.