Länk till startsidan

Ett ärendes gång

Här kan du, steg för steg, se vad som händer med ett ärende som kommer in till kommunen.

  1. En handling från en myndighet, förening eller privatperson kommer till kommunen. En handling kan även skapas av en kommunanställd.

  2. Handlingen diarieförs. Det betyder att handligen registreras hos den nämnd som ansvarar för frågan eller ärendet. Handlingen får också ett ärendenummer som gör att den kan sökas bland kommunens allmänna handlingar.

  3. En handläggare på kommunen får till uppgift att bereda det inkomna ärendet. Då hämtar handläggaren in synpunkter, fakta och kompletterande uppgifter. Om det behövs kan handläggaren skicka ärendet på remiss. Då går det vidare till en annan nämnd, förvaltning eller myndighet som kan bidra med ytterligare fakta och synpunkter. Av de slutsatser som kommer fram skriver handläggaren sedan ett beslutsunderlag.

  4. Vissa ärenden ska beslutas av nämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Var ett beslut ska tas styrs av lagstiftning och av kommunens egna regler. Tjänstepersoner och politiker kan besluta i vissa ärenden om de har tilldelats beslutsrätt från respektive nämnd genom så kallad delegation.

  5. Inför det sammanträde där nämnden ska fatta beslut får nämndens ledamöter ta del av beslutsunderlaget för att sätta sig in i ärendet. Både underlaget och förslaget till beslut finns att ta del av i den kallelse med föredragningslista som offentliggörs inför nämndssammanträdet.

  6. Under sammanträdesdagen träffas politikerna för att fatta beslut. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Du kan närvara på plats eller ta del av sammantädet via webbsändning.

  7. Efter sammanträdet skriver nämndens sekreterare ett protokoll. Protokollet justeras av ordförande och justeringsperson. Det innebär att de skriver under på att det som står i protokollet stämmer överens med vad nämnden beslutade.

  8. Ett bevis på att protokollet är justerat publiceras på kommunens anslagstavla och själva protokollet publiceras på webbplatsen.

  9. Beslutet skickas till berörda parter. På beslutet står hur den som berörs ska göra om den personen vill överklaga beslutet.

  10. Ärendet avslutas och handlingarna arkiveras.