Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Lämna synpunkt på förslag till avfallsplan

Under september ställer kommunen ut ett förslag till ny avfallsplan med tillhörande föreskrifter. Välkommen med dina synpunkter på dokumenten som tillsammans ska bilda kommunens nya renhållningsordning.

Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. Renhållningsföreskrifterna är styrande för avfallshanteringen i kommunen. Innehållet i avfallsplanen ska ha en avfallsförebyggande inriktning i enlighet med EU:s avfallshierarki. Ett avfallsförebyggande arbete och därmed en ökad resurseffektivitet och hållbar förvaltning av naturresurser, minskad miljö- och klimatpåverkan utgör även grundkonceptet i Agenda 2030s övergripande mål 11, 12 och 13.

Centralt i avfallsplanens inriktning är mål 12 om en hållbar konsumtion och produktion.

Innan renhållningsordningen antas av kommunfullmäktige ska samråd ha skett med berörda som kan ha intresse av renhållningsordningens innehåll. Detta sker genom offentligt samråd under perioden 1 - 30 september 2022. Efter samrådet görs en eventuell revidering utifrån inkomna synpunkter från både det interna och offentliga samrådet med påföljande beslut av ansvarig styrgrupp. Därefter ska planen beslutas politiskt och beräknas antas av kommunfullmäktige i januari 2023.

Samrådet omfattar åtta dokument: Avfallsplan för Örnsköldsviks kommun 2023 – 2033 samt tillhörande bilagor. Avfallsplanen innehåller bland annat förslag på mål och åtgärder som alla samhällsaktörer i Örnsköldsviks kommun inbjuds att vara delaktiga i samt mål och åtgärder för kommunkoncernen.

Välkommen med dina synpunkter

Är du intresserad av avfallsfrågor och hur vi tillsammans inom den geografiska kommunen kan bidra till en mer hållbar utveckling – ta gärna del av samrådshandlingarna som finns tillgängliga här:

När du lämnar synpunkter, skriv vilket dokument som synpunkterna gäller. Komplettera gärna med en hänvisning till avsnitt i aktuellt dokument. Detta gör dina synpunkter tydliga inför efterföljande process.

Synpunkter på avfallsplanen lämnas skriftligen, senast 30 september, helst med e-post till tillvaxt@ornskoldsvik.se alternativt via ordinarie postgång till:

Tillväxtavdelningen,
Kommunledningsförvaltningen
Örnsköldsviks kommun
891 88 Örnsköldsvik

Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden har inte rätt att överklaga beslut av kommunfullmäktige att anta avfallsplanen.


Har du frågor om samrådet eller handlingarna, kontakta
Marianne Dahlbäck
Miljöstrateg
Telefon: 0660-88 372 alternativt 070-558 84 54
E-post: marianne.dahlback@ornskoldsvik.se