Länk till startsidan

Överklaga beslut

Bra att veta

Det finns två olika sätt att klaga på ett beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon nämnd. En förtroendevald eller anställd kan också besluta på nämndens vägnar enligt så kallad delegation. Sådana beslut kan som huvudregel också överklagas.

Vilket av de två olika sätten att överklaga (laglighetsprövning respektive förvaltningsbesvär) du ska använda beror på vilket slags beslut det gäller och på vem som har fattat beslutet.

Laglighetsprövning

Kommunala beslut, som inte ska överklagas på annat sätt enligt särskild lagstiftning, kan du överklaga genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Rätt att överklaga sådana beslut har alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där.

Överklagandet ska vara skriftligt. Du ska skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter som du överklagar. Du måste skicka eller lämna överklagandet till Förvaltningsrätten i Härnösand inom tre veckor från det att justerat protokoll över beslutet har anslagits på kommunens anslagstavla.

Laglighetsprövning innebär att domstolen prövar om ett kommunalt beslut kommit till på laglig väg. Domstolen prövar inte beslutets lämplighet. Mer om laglighetsprövning kan du läsa i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

Förvaltningsbesvär

Förvaltningbesvär använder du när du vill klaga på kommunstyrelsens beslut, en nämnds beslut eller beslut som är fattat på nämndens vägnar genom delegation. Här ska inte bara lagligheten utan även själva sakfrågan i det överklagade beslutet prövas.

Alla kommunmedlemmar kan inte överklaga de beslut som här är aktuella. Rätt att överklaga med förvaltningsbesvär har endast den som berörs av beslutet och om det gått honom eller henne emot. Exempel på beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut om bygglov eller ekonomiskt bistånd.

Den som fattat det beslut som du vill överklaga ska meddela dig hur du ska göra för att överklaga. Detta kallas för ”besvärshänvisning”. I besvärshänvisningen ska du få veta hur du överklagar och var du ska skicka ditt överklagande. Du har tre veckor på dig att överklaga beslutet. Den tiden räknas från det att du tog del av beslutet.

Överklaga översiktsplan, detaljplan eller områdesbestämmelse

När kommunen har fattat ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser får beslutet överklagas till mark- och miljödomstolen. För att du ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå dig och ha gått till dig. Vidare måste du även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen.

Beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser kan även laglighetsprövas. Det handlar om kommunfullmäktiges beslut att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser samt fullmäktiges eller samhällsbyggnadsnämndens beslut att inte anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser. Även kommunfullmäktiges beslut om översiktsplan kan laglighetsprövas.

Vidare kan länsstyrelsen överpröva en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser utan att någon överklagar beslutet.

Kontakt

Förvaltningsrätten i Härnösand

Telefon: 0611-34 98 00

Postadress: Box 314, 871 27 Härnsösand


Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)

E-post: kontaktcenter@ornskoldsvik.se


Besöksadresser

Besökscenter stadshuset Kronan: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 alla helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet via drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.

Receptionen stadshuset Nygatan: Nygatan 16, plan 1
Öppettider receptionen Nygatan: 07:45–16:30 alla helgfria vardagar, lunchstängt 11:30–12:30 (15 maj–15 sept 07:45–15:45)


Postadress
Örnsköldsviks kommun
Kontaktcenter
891 88 Örnsköldsvik