Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Trygghet och säkerhet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner i en öppen jämförelse. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete och ökad effektivitet. I Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2022 jämförs indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå.

Mellan 2020 och 2021 har antal personskador respektive anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1000 invånare ökat något. Även antal anmälda brott om skadegörelse per 1000 invånare har ökat. Antal våldsbrott per 1000 invånare har däremot minskat något. Jämfört med andra kommuner ligger resultaten bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Ifråga om resultat kopplat till otrygghet och oro, som ingick i SCB:s medborgarundersökning 2022, ligger resultatet för trygghet utomhus när det är mörkt ute bland de 50 procent mellersta kommunerna. När det gäller låg oro för att bli utsatt för våldsbrott eller hot om våld respektive drabbas av inbrott i hemmet ligger resultaten bland de 25 procent bästa kommunerna.

Antalet personer utbildade i att förebygga / hantera bränder eller andra olyckor per 1000 invånare har ökat från 24,9 till 37,4 och ligger bland de 25 procent bästa kommunerna. Antalet IVPA-insatser (i väntan på ambulans) per 1000 invånare, som också speglar samverkan, har minskat från 2,1 till 1,4.

För resultat kopplat till hjälp vid nödläge återfinns larmbehandlingstid för räddningstjänst bland de 25 procent bästa kommunerna. Responstid för räddningstjänst, larmbehandlingstid för ambulans och responstid för ambulans.

Andel kvinnor som arbetar som brandpersonal i utryckningstjänst har ökat från 3,8 (2020) till 6,6 (2021) vilket är positivt ut jämställdhetsperspektivet.