Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Gymnasieskola i kommunal regi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar Öppna jämförelser gymnasieskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada. Öppna jämförelse gymnasieskola utgör ett underlag i gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete.

Mellan 2022 och 2023 förbättrades resultatet för gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter gymnasieexamen från högskoleförberedande program och ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen. Resultaten för gymnasieelever med examen inom 3 år, med examen eller studiebevis inom 3 år, med examen inom fyra år, med examen eller studiebevis inom 4 år, som uppnått grundläggande behörighet till universitet eller högskola inom 3 år, som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år samt som övergått från IM till nationellt program försämrades. Även genomsnittlig betygspoäng efter examen (gymnasieutbildning) försämrades något. Trots försämrade resultat ligger resultaten för studieresultatet i sex av sju fall över rikssnittet och i ett fall på ungefär samma nivå som rikssnittet.

Av resultaten med koppling till studieresultat ligger tre av sju resultat bland de 25 procent bästa kommunerna (exklusive de tre måtten för avvikelse från modellberäknat värde). Övriga resultat med koppling till studieresultat ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. Det gör även resultatet för ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter gymnasieexamen.