Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Grundskola i kommunal regi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar Öppna jämförelser grundskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada. Öppna jämförelse grundskola utgör ett underlag i grundskolans systematiska kvalitetsarbete.

Mellan 2022 och 2023 förbättrades resultatet för elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska och det uppnår nästan 2021 års resultat. Det är ett resultat som ligger bland de 25 procent kommunerna med bästa resultat. Motsvarande resultat för elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska respektive matematik försämrades. Resultatet i engelska ligger något högre än 2021års resultat och resultatet i matematik ligger något lägre än 2021års resultat. Även om resultaten har försämrats ligger de bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Resultaten för elever i åk 9 gällande meritvärde, uppnått kunskapskraven i alla ämnen och behöriga till yrkesprogram förbättrades mellan 2022 och 2023 men ligger lägre än 2021års resultat. Även dessa resultat ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.