Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Grundskola i kommunal regi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar Öppna jämförelser grundskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada. Öppna jämförelse grundskola utgör ett underlag i grundskolans systematiska kvalitetsarbete.

Mellan 2021 och 2022 förbättrades resultaten för elever i åk 6 med lägst betyget E i engelska respektive matematik. Motsvarande resultat för elever i åk 6 med lägst betyget E i svenska försämrades. Resultaten för elever i åk 9 gällande meritvärde, uppnått kunskapskraven i alla ämnen respektive behöriga till yrkesprogram försämrades. Samtliga resultat ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.