Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – förskola i kommunal regi

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisar Öppna jämförelser förskola för jämförelser av resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Statistiken hämtas främst från Kolada. Öppna jämförelse förskola, som ska ge ett underlag i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan, innehåller bland annat nyckeltal om förskolan.

Mellan 2022 och 2023 ökade Örnsköldsviks andelar för heltidstjänster med viss pedagogisk utbildning, med gymnasial utbildning för arbete med barn och övrig utbildning. Resultaten för personaltäthet och förskollärartäthet förbättrades. Resultaten för antal barn per barngrupp minskade något vilket är bra. Även antalet årsarbetare i förskolan minskade. Även resultaten för personalnyckeltalen heltidstjänster med förskolelärarlegitimation, heltidstjänster med förskollärarexamen och heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen försämrades.

Resultatet för ekonominyckeltalen försämrades men är bättre än medelvärdet för övriga deltagande kommuner. Det är även resultaten för heltidstjänster med förskolelärarlegitimation, förskollärarexamen och heltidstjänster med pedagogisk högskoleexamen. Resultaten för barn per barngrupp ligger också bättre till än medelvärdet för övriga deltagande kommuner.