Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Stöd och omsorg

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 180 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla den interna verksamheten. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna: Barn och unga / Stöd och omsorg / Samhälle och miljö. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Det är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Området Stöd och omsorg

Resultatet för brukarbedömningen individ- och familjeomsorg har ökat markant mellan 2022 och 2023 och ligger nu bland de 25 procent bästa kommunerna. Övriga tre resultat med koppling till individ- och familjeomsorg ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna (ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd och väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd). Resultatet för ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd ligger något under rikssnittet.

Resultatet för brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma har förbättrats. Det ligger långt över rikssnittet och bland de 25 procent bästa kommunerna. Resultatet för Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Resultatet för väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. Det har förbättrats marginellt och ligger fortfarande långt över rikssnittet. Andra resultat med koppling till särskilt boende äldreomsorg är Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn (bland de 50 procent mellersta kommunerna) och Sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre under vardagar (bland de 25 procent bästa kommunerna).

Resultat med koppling till hemtjänst äldreomsorg är Personalkontinuitet (antal personal som en hemtjänsttagare med minst 2 besök dagligen möter under 14 dagar) ligger kvar på samma nivå och bland de 25 procent sämsta kommunerna. Resultatet för Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Kostnaderna för individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning totalt har ökat emedan kostnaden för äldreomsorg (80+) har minskat något.