Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Stöd och omsorg

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som omfattar cirka 170 kommuner som utmanar sig själva genom att ta fram nyckeltal och jämföra resultat för att lära och utveckla den interna verksamheten. KKiK ger en bra lägesbild av kommunen som kan utgöra grund för styrningen av kommunen, och i dialog med medborgarna samt för utveckling.

KKiK redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna: Barn och unga / Stöd och omsorg / Samhälle och miljö. Det är i huvudsak den politiska ledningens underlag och verktyg för att styra och bidra till en demokratisk dialog med medborgarna. Det är ett verktyg för att ta fram information som ger förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse med andra. Kommunens Kvalitet i Korthets resultat är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialogen med medborgarna om kommunens verksamhet och utveckla den interna verksamheten från ett medborgarperspektiv. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Området Stöd och omsorg

Även om brukarbedömningen individ- och familjeomsorg har ökat något mellan 2021 och 2022 är den betydligt lägre än den var 2020. Resultatet ligger bland de 25 procent sämsta kommunerna. Övriga tre resultat med koppling till individ- och familjeomsorg ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna (ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd och kostnad per invånare för individ- och familjeomsorg).

Resultatet för väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9 ligger bland de 25 procent sämsta kommunerna. Övriga tre resultat med koppling till LSS verksamhet ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna (brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) och kostnad funktionsnedsättning totalt per invånare).

Även resultatet för väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende ligger bland de 25 procent sämsta kommunerna. Övriga resultat med koppling till särskilt boende äldreomsorg ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna (kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn och sjuksköterskor/plats i boende för särskild service för äldre under vardagar).

Resultatet för personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar ligger bland de 25 procent sämsta kommunerna. Resultatet för Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. Detsamma gäller för kostnad för äldreomsorg per invånare 80+.