Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Agenda 2030 - Social hållbarhet

hållbarhet

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och de globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Framtagandet har letts av Förenta nationernas 193 medlemsländer. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. De globala målen är universella, integrerade och odelbara, inkluderande samt gäller alla.

Social hållbarhet handlar om att sträva mot ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls (Wikipedia).

Nyckeltal från Kolada, som är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner, med koppling till social hållbarhet fördelar sig på åtta av de globala målen.

För Mål 1 Ingen fattigdom ligger kommunens värden för invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard (andel), invånare, 20-64 år, med låg ekonomisk standard (andel) och vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd (andel av befolkningen) bland de 50 procent mellersta kommunerna. Kommunens värden för invånare, 65+ år, med låg ekonomisk standard (andel) och verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn (antal barn/100 000 invånare) ligger bland de 25 procent bästa kommunerna.

Med koppling till Mål 2 Ingen hunger ligger kommunens värde för invånare med övervikt eller fetma (andel) bland de 25 procent sämsta kommunerna. Kommunens värde för BMI lägre än 22 i särskilt boende (andel)ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Med koppling till Mål 3 Hälsa och välbefinnande ligger värdena för invånare med bra självskattat hälsotillstånd (andel), medellivslängd kvinnor (år), medellivslängd män (år), invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag (andel), elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt" (andel), sjukpenningtalet (dagar/registrerad försäkrad) och fallskador bland personer 65+ (3-årsm, antal/100 000 invånare) bland de 50 procent mellersta kommunerna. Bland de 25 procent bästa kommunerna ligger invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande (andel), invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka (andel), deltagartillfällen i idrottsföreningar (antal/ invånare 7-20 år) och antibiotikaförsäljning (recept/1000 invånare).

Av kommunens värden för nyckeltal kopplat till Mål 4 God utbildning för alla ligger barn 1-5 år inskrivna i förskola (andel), elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (andel), ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter slutförd gymnasieutbildning, hemkommun (andel) och invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (andel) bland de 50 mellersta kommunerna. Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun (andel), elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" (andel), gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun (andel) och personer i kommunens aktivitetsansvar (andel av invånare 16-20 år) ligger bland de 25 procent bästa kommunerna.

För Mål 5 Jämställdhet ligger värdena för nyckeltal heltidsarbetande månadsavlönade, kommun (andel) och kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, 65+ år (andel) bland de 50 mellersta kommunerna. För föräldrapenningdagar som tas ut av män (andel av antal dagar) och tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män (andel av antal dagar) ligger kommunens värde bland de 25 procent bästa kommunerna. Däremot ligger värdet för kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst (andel) bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Med koppling till Mål 7 Hållbar energi för alla ligger kommunens värden för slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området (MWh/invånare), fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området (andel) och elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI) (minuter/kund) bland de 25 procent sämsta kommunerna.

För Mål 11 Hållbara städer och samhällen ligger värdena för förändring i antal invånare under senaste femårsperioden (andel) och cykelväg i kommunen (total, meter/invånare) bland de 25 procent sämsta kommunerna. Demografisk försörjningskvot ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. Värdena för invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam (andel) och trångboddhet i flerbostadshus (enligt norm 2, andel) ligger bland de 25 procent bästa kommunerna.

Kopplat till Mål 16 Fredliga inkluderande samhällen ligger kommunens värden för valdeltagande i senaste kommunalvalet (andel) och valdeltagande i senaste kommunalvalet (andel) bland de 50 procent mellersta kommunerna. Värdet för invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra (andel) ligger bland de 25 procent bästa kommunerna.