Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Agenda 2030 - Ekonomisk hållbarhet

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och de globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Framtagandet har letts av Förenta nationernas 193 medlemsländer. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. De globala målen är universella, integrerade och odelbara, inkluderande samt gäller alla.

Ekonomisk hållbarhet handlar om att motverka fattigdom och att alla ska ha råd att tillgodose sina grundläggande behov i relation till jordklotets ändliga resurser, det vill säga en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. Forskning om ekonomisk hållbarhet kan handla om nationalekonomisk forskning, om socioekonomisk utveckling, om hållbar produktion och konsumtion samt hur de finansiella systemen kan bidra till ett hållbart samhälle (Wikipedia).

Nyckeltal från Kolada, som är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner, med koppling till ekonomisk hållbarhet fördelar sig på fyra av de globala målen.

Värdena med koppling till Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt för förvärvsarbetande invånare 20-64 år (andel) och långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde (andel av befolkningen) ligger bland de 50 procent mellersta kommunerna. Värdet för invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar (andel) ligger bland de 25 procent bästa kommunerna. Värdet för arbetsolyckor (antal/1000 sysselsatta) ligger däremot bland de 25 procent sämsta kommunerna.

Med koppling till Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur ligger värdena för tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (andel) och befolkning i kollektivtrafiknära läge (andel) bland de 50 procent mellersta kommunerna. Värdet för företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, Index ligger bland de 25 procent bästa kommunerna.

Ifråga om Mål 10 Minskad ojämlikhet ligger värdena för förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år (andel), brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga (andel) och valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval (andel) bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Det gör även värdena för insamlat kommunalt avfall totalt (kg/invånare (justerat)), kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling (andel), ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (andel) och måltidssvinn, grundskola (gram/ätande) som är kopplade till Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion.