Länk till startsidan

Kommunen kommenterar – Agenda 2030 - Ekologisk hållbarhet

Agenda 2030 formulerar den övergripande visionen för hur världen ska se ut år 2030 och de globala målen utgör en mer detaljerad plan för vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling. Framtagandet har letts av Förenta nationernas 193 medlemsländer. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. De globala målen är universella, integrerade och odelbara, inkluderande samt gäller alla.

Miljömässig eller ekologisk hållbarhet handlar om att hushålla med naturresurser för människor och andra organismer utan att skada naturliga systems möjligheter att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster på lång sikt (Wikipedia).

Nyckeltal från Kolada, som är den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner, med koppling till ekologisk hållbarhet fördelar sig på tre av de globala målen.

För Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla ligger kommunens värden bland de 50 procent mellersta kommunerna när det gäller andel vattentäkter med vattenskyddsområde, sjöar med god ekologisk status och vattendrag med god ekologisk status. Andel grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status är 100 procent.

Kopplat till Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna ligger kommunens värde för utsläpp till luft av växthusgaser totalt (ton CO2-ekv/invånare), fossiloberoende personbilar (andel av totalt antal bilar i det geografiska området), fossiloberoende fordon i kommunorganisationen (andel) och genomsnittlig körsträcka med personbil (mil/invånare) bland de 50 procent mellersta kommunerna.

Till Mål 14 Hav och marina resurser finns nyckeltalen skyddad natur hav (andel) och havsstrandlinje påverkad av bebyggelse (andel) kopplat.

Ifråga om Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald ligger kommunens värden för skyddad natur (andel), betesmark (andel) och slåtteräng (andel) bland de 25 procent sämsta kommunerna. Kommunens värden för skyddad natur inlandsvatten (andel) och ekologisk brukad åkermark (andel) bland de 50 procent mellersta kommunerna.