Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunstyrelsens ordförande presenterar budget

Kommunstyrelsens ordförande presenterar budget

Kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) presenterar den budget som antogs av kommunfullmäktige 17 juni.

Som komplement till den filmade presentationen hittar du här några utdrag ur budgeten.

Kort om budget 2025-2027

Örnsköldsvik ska vara en plats för fler, en plats i balans och en trygg plats. Det slår kommunfullmäktige fast i budget 2025-2027 där resultatet för 2025 beräknas till plus 95 miljoner kronor.

Tillväxt och företagande är centrala förutsättningar för Örnsköldsviks utveckling och kommunen ska vara möjliggörare. Färdiga koncept med mark, energi och logistik ska tas fram för att attrahera etablering av nya företag och bostäder. Planprocessen får 5 miljoner kronor i förstärkning. Målet om klimatneutraliet 2030 är en viktig grundprincip och utgångspunkt för hela kommunkoncernens verksamheter, medarbetare och politiker.

Ett brett trygghetsarbete, byggt på samverkan mellan olika aktörer, och trygga miljöer är högt prioriterat. Det samlade trygghetsarbetet stärks med 8 miljoner kronor. Särskilt fokus ligger på barns och ungdomars psykiska hälsa. Den påbörjade satsningen med specialpedagoger vid högstadieskolor fortsätter för att främja trygghet, studiero och ökad elevnärvaro. Extra medel satsas för att behålla och utveckla mindre skolenheter.

Inom välfärdsområdet görs satsningar på fortbildning, ledarutveckling och ökad användning av välfärdsteknik. Träffpunkter återinrättas på boenden i samverkan med externa aktörer.

I en budget på 4,2 miljarder kronor avsätts 770 miljoner kronor till investeringar under 2025. Bland prioriterade investeringar märks bland annat vård- och omsorgsboende, gruppbostäder, multisporthall, Björnaskolan med simhall, Skyttis idrotts- och friluftsområde, IT-investeringar, upprustning av infrastruktur samt fastighetsunderhåll och energireducerande åtgärder.

Den kommunala skattesatsen 22,71 öre per skattekrona lämnas oförändrad.

Här kan du ta del av Örnsköldsviksalliansens budgetskrivelse i sin helhet Pdf, 3.7 MB.

Publicerad: