Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från välfärdsnämnden
Ett äldre par sitter i trädgårdsmöbler ute i sommargrönskan

Välfärdsnämnden har antagit en strategi för hållbart och gott åldrande i Örnsköldsvik.

Information från välfärdsnämnden

Hållbart åldrande, nya vård- och omsorgsboenden samt upphandling av daglig verksamhet var några av ärendena på välfärdsnämndens sammanträde 18 juni

Här följer ett sammandrag av beslut på sammanträdet. Kompletta handlingar hittar du under sammanträdeshandlingar och protokoll

Öppnar för upphandling av daglig verksamhet

Välfärdsnämnden har fattat ett inriktningsbeslut som möjliggör upphandling av daglig verksamhet, vilket är en insats enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Daglig verksamhet syftar till att erbjuda brukare i yrkesverksam ålder en meningsfull sysselsättning samt bidra till gemenskap, personlig utveckling och meningsfullhet i tillvaron. Insatsen är individuellt anpassad.

I dagsläget är cirka 400 personer beviljade daglig verksamhet i kommunens regi. Behovet av platser väntas öka de kommande åren, liksom behovet av ett varierat utbud utifrån deltagarnas förutsättningar och önskemål.

Genom välfärdsnämndens beslut ska det bli möjligt för externa aktörer att tillhandahålla daglig verksamhet genom anbud vid upphandling. I sitt beslut klargör nämnden att upphandlad daglig verksamhet ska utgå från de behov som verksamheten identifierar. Målbilden är att Örnsköldsviks kommun ska erbjuda en daglig verksamhet där resursutnyttjandet är effektivt och där verksamheten bedrivs med god kvalitet. Innan en första upphandling kan bli aktuell ska nämnden anta en plan för styrning och uppföljning av privata utförare.

I dagsläget finns inga planer på avveckling av verksamhet i kommunens egen regi. Genom eventuell upphandling kan befintlig verksamhet kompletteras och utbudet breddas. De som idag tar del av daglig verksamhet fortsätter där de har sin verksamhet och känner sig trygga.

Strategi för hållbart och gott åldrande

Välfärdsnämnden har antagit en strategi för hållbart och gott åldrande. ”Strategi för hållbart och gott åldrande i Örnsköldsvik 2024-2030” ska möta de kommande behov och utmaningar som finns kopplat till frågor om åldrande.

Ett gott åldrande innebär att behålla fysiska och intellektuella funktioner, god hälsa samt meningsfullt innehåll i livet. Den nya strategin, som utgår från kommunens policy för folkhälsa och social hållbarhet, är inriktad mot:

  • boende och närmiljöer
  • hälsa och levnadsvanor
  • självbestämmande, inflytande och delaktighet
  • livslångt lärande, kompetensförsörjning och arbetsmiljö

Strategin har arbetats fram genom delaktighet från bland andra seniorråd, tillgänglighetsråd och via medborgardialoger.

Ny riktlinje för matdistribution

Välfärdsnämnden har antagit en ny riktlinje för matdistribution inom hemtjänsten. Utgångspunkten är att den som behöver färdiglagad mat i första hand själv, eller med hemtjänstens hjälp, ska beställa måltider från butiker och restauranger för hemleverans. Personer som har dokumenterat behov av specialkost kan beviljas leverans av färdig mat från kommunens storkök. Matdistribution kan också beviljas den som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning inte uppnår en skälig levnadsnivå genom inköp av färdigrätter i butik eller på annat sätt kan tillgodose sitt behov av färdiglagad mat. Undantag från kriterierna får göras om det finns särskilda skäl för det.

Redan pågående insatser påverkas inte av de nya riktlinjerna.

Tillitsbaserad styrning - del i förändringsarbete

I ett e-förslag till kommunen föreslås att befintligt planeringssystem inom hemtjänsten, som idag hanteras av resursplanerare, ska ersättas med tillitsbaserad styrning där medarbetarna själva får planera brukarnas insatser. Förslagsställaren menar att det skulle ge personalen ökat inflytande över arbetsinsatser och bättre anpassning efter äldres behov och därmed bidra till bättre arbetsmiljö samt bättre hälsa hos personal och äldre.

Välfärdsnämnden anser förslaget vara besvarat, dels genom pågående organisationsförändring inom förvaltningen där tillitsbaserat arbetssätt är en del, dels genom ett pilotprojekt där en fast omsorgskontakt tillsammans med resursplanerare planerar för beviljade insatser. Syftet med pilotprojektet är att skapa trygghet genom individanpassning av insatser och att säkerställa att det som brukaren beskrivit som viktigt i genomförandeplaneringen respekteras.

Förbereder för nya vård- och omsorgsboenden

Välfärdsnämnden uppdrar till välfärdsförvaltningen att påbörja planering och projektering av 54 omsorgsplatser vid Kusthöjden som kan stå färdiga 2027–2028. Förvaltningen får också i uppdrag att påbörja planering och projektering av att riva Arnäsgården för att, på samma plats, bygga nytt vård- och omsorgsboende med 40 platser. Nämnden uppdrar till förvaltningen att ta fram detaljerade underlag under hösten 2024

Förvaltningen ska också starta förberedelser för att, med start 2028, riva nuvarande Bjästagårdens vård- och omsorgsboende och på denna plats uppföra ett nytt omsorgsboende med 60 platser som kan stå klart 2032.

Tillgång till platser under omstruktureringsperioden ska säkras genom att omvandla 10 korttidsplatser vid Lejonbacken till permanenta boendeplatser.


Publicerad: