Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen 3 juni
mikrofon i förgrunden, sammanträdesdeltagare i disig bakgrund

Information från kommunstyrelsen 3 juni

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 3 juni 2024. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Multisporthall ska rymma såväl skolgympa som elit

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att konsult- och serviceförvaltningen får investera 260 miljoner kronor för att påbörja bygge av en Multisporthall i Hörnett 2024. Vidare föreslås kultur- och fritidsnämnden få investera 5 miljoner kronor till inventarier och konstnärlig utsmyckning samt även tilldelas utökade skattemedel för drift från och med 2027. Multisporthallen ska möta behovet av en anläggning i centralorten där ett större antal idrotter kan bedriva tränings-, tävlings- och matchverksamhet. Hallen kommer även att användas för Hållängetskolans undervisning inom idrott och hälsa

Plusbudget och oförändrad skattesats 2025

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 17 juni ska anta den budget för 2025 som ekonomiutskottet fattade beslut om 29 maj. Det är Örnsköldsviksalliansens budgetförslag med ett plusresultat för 2025 på 93 miljoner kronor. Kommunstyrelsen föreslår att den kommunala skattesatsen ska vara oförändrad, det vill säga 22,71 öre per skattekrona.

I en budget på 4,2 miljarder kronor avsätts 770 miljoner kronor till investeringar under 2025. Där märks bland annat vård- och omsorgsboende, gruppbostäder LSS, multisporthall, Björnaskolan med simhall, utveckling av Skyttis idrotts- och friluftsområde, upprustning av infrastruktur samt fastighetsunderhåll och energireducerande åtgärder.

Tillväxt och företagande är centrala förutsättningar för Örnsköldsviks utveckling. Planprocessen får 5 miljoner kronor i förstärkning, färdiga koncept med mark, energi och logistik ska underlätta etableringar. Upphandlingsprocessen ska utvecklas vidare. Arbetet med Stadsdel 2030, Grundsunda 2030, digitalisering och hållbarhet fortsätter.

Ett brett trygghetsarbete byggt på samverkan mellan olika aktörer och trygga miljöer är högt prioriterat. Särskilt fokus ligger på barns och ungdomars psykiska hälsa. En ramförstärkning riktas till skolan för att stärka mindre skolenheter och minska barngrupper i förskolan. Satsningen på speciallärare i lågstadiet fortsätter. Snabbare återkoppling ska upparbetas mellan socialtjänst och skola vid orosanmälningar. Fler vuxna ute nattetid genom uppdrag till föreningslivet, spontanytor för aktivitet och idrott samt stöd till kulturaktiviteter med fokus på landsbygden ska främja trygga och sunda miljöer.

Inom välfärden viks 5 miljoner till välfärdsteknik. Personlig assistans överlåts helt till privata aktörer, valfrihet inom hemtjänsten (LOV) införs senast 2026. Genom uppdrag till exempelvis studieförbund ska träffpunktsverksamhet kunna återinföras vid vård- och omsorgsboenden. Ett arbete ”bostad först” initieras till stöd för de mest utsatta invånarna i kommunen.

Detaljplan medger bygge av polisstation

Kommunfullmäktige föreslås godkänna genomförandeavtal samt anta detaljplan för Örnsköldsvik 8:28, m.fl. Därmed möjliggörs bygge av ny polisstation med tillhörande häkte, kontorslokaler och parkeringsplatser med centralt läge i anslutning till E4/Centralesplanaden, Modovägen och Strandgatan.

Näringslivsstrategi pekar ut riktning

Kommunstyrelsen fattade beslut om en ny näringslivsstrategi. Strategin ska peka ut kommunens riktning och hur kommunen ser på arbetet med att skapa bästa möjliga förutsättningar för Örnsköldsviks näringsliv med beaktande av alla tre hållbarhetsperspektiv. Strategin utgår från utvecklingsprogrammets fokusområden: service till företagen, dialog och samverkan, kompetensförsörjning och attraktivitet, företagsmark och infrastruktur, kreativitet och innovation. Den nya näringslivsstrategin föreslås ersätta tidigare näringslivspolicy med strategi, handelspolicy med strategi samt evenemangsstrategi. För att upphäva policydokument krävs beslut i kommunfullmäktige.

Förtydligad inköps- och upphandlingsstrategi

Kommunens inköps- och upphandlingspolicy syftar till att säkerställa goda affärer och efterlevnad av lagstiftning. Den fastställer även ansvarsområden och grunder för upphandling och inköp. Policyn kompletteras med en strategi som nu har reviderats och antagits av kommunstyrelsen med tydliggörande av ansvaret för inköps- och upphandlingsverksamheten. Strategin lägger också större vikt vid ett hållbart upphandlingsarbete, ett utförligt analysarbete inför upphandling samt större fokus på uppföljning. Kommunfullmäktige föreslås godkänna motsvarande policy.

Policy för uppföljning av privata utförare

Kommunstyrelsen föreslås anta en policy för uppföljning av privata utförare. Policyn ska vara ett verktyg för att kontrollera och följa upp verksamhet som genom avtal lämnats över till privata utförare samt tillförsäkra kommunen information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i verksamheten. Policyn omfattar endast verksamhet där Örnsköldsviks kommun är huvudman.

Avslår policy för modersmålsundervisning

Jenny Voittonen (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att dels säkerställa att modersmålsundervisningen följer skollagen, dels införa en modersmålspolicy. Då lagstiftningen kring modersmålsundervisning är tydlig och följs av verksamheten anser kommunstyrelsen den första delen i förslaget som besvarad. En policy kring modersmålsundervisning fyller, enligt kommunstyrelsen, inget behov. Verksamheten styrs i hög grad av lagstiftning och det pågår ett kontinuerligt arbete med utveckling av rutiner, vilket leder till en ändamålsenlig verksamhet. Därutöver efterlever verksamheten redan de punkter som finns i den föreslagna policyn. Kommunfullmäktige föreslås därför avslå den andra delen av motionen.

Nya riktlinjer för markanvisningsavtal utreds

Jim Sundelin och Carolina Sondell (båda S) har lämnat in en motion om att införa riktlinjer och krav för kommunens markanvisningsavtal. Motionärerna föreslår att följande riktlinjer ska gälla kommunens alla framtida markanvisningsavtal: krav på byggherren och dess huvudentreprenör gällande kollektivavtalsanslutning samt krav att de vid byggnationen säkerställer lärlings- och praktikplatser. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska se motionen som besvarad då förslaget utreds som en del i kommunens pågående arbete med uppdatering av policy för markanvisning.

Ansöker om klimatstöd för elbåt till skärgårdstrafik

Kommunstyrelsen ställer sig bakom Örnsköldsvik Hamn och Logistik AB:s ansökan till Klimatklivet om ekonomiskt stöd för att investera i en utsläppsfri eldriven bärplansbåt för skärgårdstrafik. Båten är tänkt utgå från Örnsköldsviks hamn och därmed öka tillgängligheten till skärgården för turister och boende. En snabbgående mindre elbåt gör det också möjligt att angöra platser i skärgården som idag inte nås via ordinarie skärgårdstrafik. Kommunstyrelsen föreslås även besluta om finansiering av trafiken, under förutsättning att ansökan till Klimatklivet beviljas.

Övriga ärenden:

Upphävande av näringslivspolicy antagen 2016
Upphävande av handelspolicy, antagen 2014
Upphävande av evenemangsstrategi, antagen 2017
Upphävande av handelsstrategi, antagen 2014
Yttrande, grundläggande granskning av kommunstyrelsen
Yttrande, granskning av bokslut och årsredovisning 2023
Yttrande, granskning av överförmyndarverksamheten
Yttrande, granskning av avtalsuppföljning
Yttrande, regionala serviceprogrammet 2024-2030
Gallringsfrister för löneenhetens handlingar
Gallring av ärenden i e-tjänsten för anställningsprocessen
Sammanträdesdagar 2025, kommunfullmäktige
Sammanträdesdagar 2025, kommunstyrelsen och dess utskott
Godkännande av partistödsredovisning 2023
Aktualitetsprövning av policy för folkhälsa och social hållbarhet samt policy för ekologisk hållbarhet
Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering
Godkännande av taxa för utlämnande av allmän handling
Godkännande av reviderad taxa för sotning samt taxa för brandskyddskontroll
Klimatbokslut 2023, uppföljning av arbetet mot klimatneutral koncern 203, efter återremiss
Godkännande av årsredovisning 2023 och ansvarsfrihet för kommunalförbundet kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Godkännande av årsredovisning 2023 och ansvarsfrihet för stiftelsen Gideågården
Godkännande av öppet samråd om åtgärdsprogram för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks tätort
Vitesföreläggande Byggsigurd AB på Fastigheten Bryssel 11, Port 9
Anmälan av fattade delegationsbeslut

 

Publicerad: