Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen 7 maj

Information från kommunstyrelsen 7 maj

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik 7 maj 2024. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Nytt samverkansavtal för fler servicepunkter

Konceptet servicepunkter i Örnsköldsviks kommun fortsätter genom ett nytt samverkansavtal. Kommunen var först i landet med samverkansmodellen där kommunen pekar ut vikten av en kommersiell service i landsbygdsområden och ger ekonomisk ersättning för uppdragen. 2011 gick ersättning till tio servicepunkter och genom det nya avtalet finansieras upp till tretton servicepunkter med 80 000 kronor per år

Skriver markanvisningsavtal för Lugnet 8

Örnsköldsviks kommun tecknar markanvisningsavtal med Gästrin Invest AB för fastigheten Lugnet 8 i anslutning till den nya stadsdelen med Vegakvarteren och Lungviksstrand i centrala Örnsköldsvik. Byggherren planerar att bygga två flerfamiljshus med vardera åtta våningar och suterrängvåning. Senast den 31 mars 2025 ska byggherren enligt avtalet ha fått bygglov, i annat fall återgår markanvisningen till kommunen.

Förlänger markanvisningsavtal för Örnsköldsvik 7:5

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna förändringen i markanvisningsavtalet för Örnsköldsvik 7:5. Moälven Fastigheter och Service AB har omarbetat bostadsprojektet till att även omfatta radhusbebyggelse och önskar förlänga markanvisningsavtalet till den 30 juni 2025.

Svarar på medborgarförslag om tågstation i Nätradalen

Ett medborgarförslag vill att kommunen ska driva frågan om att bygga en tåghållplats i Nätradalen. Kommunstyrelsen pekar på det arbete som pågår och har genomförts under senare år där bland annat potentialen för en ny station i Bjästa har lyfts med berörda aktörer och behovet av en trafikstrategi har tagits upp. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige därmed ska anse att medborgarförslaget är besvarat.

Ansluter kommunen till jämställdhetsstrategi

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska besluta att Örnsköldsviks kommun ansluts till länsstrategin för jämställdhet. Den innehåller tre prioriterade målsättningar: Förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor, jämställd utbildning och arbetsmarknad, omfördela makt och inflytande mellan kvinnor och män.

Ansluter till nya artiklar i europeisk jämställdhetsdeklaration

Kommunstyrelsen föreslår att Örnsköldsviks kommun ska ansluta även till de nya nio artiklarna i den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal nivå. Deklarationen benämns CEMR-deklarationen och innehåller totalt 39 artiklar. Örnsköldsviks kommun undertecknade ursprungligen deklarationen 2018.

Föreslår samlad logistiklösning för kommunen

Efter en utredning i kommunorganisationen föreslår nu kommunstyrelsen att en samlad logistiklösning för Örnsköldsviks kommun ska införas. En sådan lösning bidrar till minskat antal transporter och därmed ökade miljövinster, ökad trafiksäkerhet, ekonomiska besparingar, förbättrad arbetsmiljö och uppmuntrar lokala leverantörer att delta vid upphandlingar enligt utredningen. Den är också i linje med kommunala policyer om hållbarhet, klimat, miljö och krisberedskap. Införandet ska påbörjas i år och vara slutfört sista december 2025.

Övriga ärenden

 • Månadsuppföljning, april 2024
 • Yttrande, översyn av friskvårdsbidrag
 • Yttrande, utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning – långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen
 • Återrapportering av uppdrag, utredning om lokala producenter vid offentlig upphandling
 • Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 4 2023
 • Nämndinitiativ, revidering av kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2024 (V)
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: