Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen 9 januari 2024
Närbild på en mikrofon, foto

Information från kommunstyrelsen 9 januari 2024

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 9 januari 2024. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Satsar på länsprojekt för samhällsomställning

Örnsköldsviks kommun kommer att medfinansiera det länsgemensamma projektet Hållbar samhällsomställning med totalt cirka 1 miljon kronor under åren 2024-2026. Målet med projektet är att utveckla stödstrukturer som är redo för morgondagens hållbara Västernorrland. De stora investeringar som pågår eller planeras i norra Sverige är avgörande för att Sverige ska nå klimatmålen, och industri- och samhällsomställningen har hög hastighet. Vid projektets slut ska bättre förutsättningar ha utvecklats för företag att ta tillvara den gröna omställningens potential genom att ha vidareutvecklat stödstrukturen hos projektparterna som är länets kommuner.

Vill planlägga område för båtverksamhet

Kommunen vill planlägga ett område i Bodum, 5 km utanför Örnsköldsviks centrum för båtverksamhet och ansöker därför om planbesked för fastigheterna Bodum 7:1, Bodum 2:7 och del av Bodum 4:1. Efterfrågan på båthus i Örnsköldsvik är stor samtidigt som kommunen jobbar för att hitta en alternativ plats för Lungviks hamnförening i och med stadsomvandlingen. Det aktuella planområdet gränsar till befintliga båthus på kommunal mark samt till Övik Marina Motor AB som driver båtförsäljning och verkstad.

Tar nästa steg för E4 Förbifart Örnsköldsvik

För att ta nästa steg för framdriften för E4 Förbifart Örnsköldsvik vill kommunen planera för infrastruktur och allmänna ytor inom det område som kommunen tidigare förordat och Trafikverket också beslutat om. Kommunstyrelsen ansöker därför om planbesked för att kunna starta arbetet med detaljplan som ska utreda förutsättningar för en tunnel med tillhörande anslutningar och för att tydliggöra vilket område som ianspråktas av kommande infrastrukturprojekt.

Föreslår avslag på motion om träd

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen ”Träd – ett bidrag till hållbarare Örnsköldsvik” från Kristin Ögren (S) och Mikael Malmén (S) eftersom befintliga processer kan hantera och utveckla motionärernas önskemål. Motionärerna vill kartlägga befintliga trädbestånd i centrum och skapa en trädpolicy som föreskriver återplantering av träd i det fall befintliga bestånd fälls vid en exploatering.

Nya skyddsglas och sarger till ishallar

Skyddsglas och sarger i de kommunala ishallarna Bjästahallen, Modohallen och Skyttishallen ska bytas inför nästa säsong, föreslår kommunstyrelsen. Nuvarande sarger är 30 år gamla och passar inte för den nya typen av skyddsglas och uppfyller inte rekommendationerna om höjd samt önskemål om typ av sarg. Investeringskostnaden beräknas till 6 miljoner kronor och finns budgeterad i kultur- och fritidsnämndens budget för 2024 medan kommunstyrelsen föreslår att kapitalkostnaden på 390 000 kronor för 2025 och framåt ska tillföras.

Övriga ärenden:

 • Budget 2024 - Ekonomisk plan nämnder
 • Budget 2024 – Verksamhetsplaner nämnder
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Yttrande, ökat informationsflöde till brottsbekämpningen
 • Yttrande, granskning av Örnsköldsviks kommuns delårsrapport per 2023-08-31
 • Yttrande, förslag till policy för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som utgör Örnsköldsviks kommuns handlingsprogram
 • Fastställande av justerade statuter för stipendier
 • Revidering av reglementen
 • Val till landsbygdsrådet
 • Fyllnadsval till kommunala seniorrådet
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut
 • Yttrande, Euro Future Metals, ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen. Hinnsjön, Skorped, Kopparberget.
 • Avsägelse och fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, efter August Lundin

Publicerad: