Länk till startsidan
 • Du är här:
 • Startsida
 • Nyheter
 • Information från kommunstyrelsen 28 november 2023
Närbild på en mikrofon, foto

Information från kommunstyrelsen 28 november 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 28 november 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Extra julpeng till behövande barnfamiljer

Kommunstyrelsen föreslår att 1 000 kronor som extra julpeng per barn ska gå till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Idag betalar välfärdsförvaltingen ut 300 kronor i extra stöd, och förslaget innebär att stödet skulle bli 1 300 kronor extra per barn. Totalt innebär detta förslag att välfärdsnämnden får 200 000 konor i extra skattemedel 2023.

Deltar i länsprojekt för avancerad digitalisering

Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet Avancerad digital acceleration i samverkan (ADAS) med 400 000 kronor under åren 2024-2027. Projektet drivs av Bron Innovation som är Västernorrlands IT-kluster och innovationshub med ungefär 100 privata och offentliga aktörer. Projektets mål är dels att stärka små och medelstora företags förmåga till hållbar omställning och långsiktig konkurrenskraft genom avancerad digitalisering, dels att utveckla samverkan inom digitaliseringsområdet mellan offentlig och privat sektor. Totalt har projektet en budget på närmare 13 miljoner kronor och finansieras förutom av kommuner i Västernorrland av ERUF, Region Västernorrland och Mittuniversitetet.

Kommunen köper tillbaka fastighet

Företaget Nischer har meddelat att det inte kommer att bebygga fastigheten Hörnett 3:72 enligt det köpeavtal som tecknats. Enligt återgångsklausulen går köpet åter efter två år om fastigheten inte bebyggts, och därmed köper kommunen tillbaka fastigheten för 7,4 miljoner kronor efter ett vite om 10 procent har dragits av.

Holdingbolag för hamn- och flygplatsverksamhet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna att ett holdingbolag bildas för bolagen Hamn och Logistik AB och Örnsköldsvik Airport AB. Bildandet av holdingbolaget ska möjliggöra samordning och optimering av bolagskoncernens transport- och logistikverksamhet.

Tillräckliga delaktighetsrutiner i lokalprocessen

Carolina Sondell (S) och Michael Carlsson (V) har i en motion föreslagit att personal, skyddsombud och arbetsplatsombud ska ges större delaktighet och inflytande när det gäller lokalers utformning och utrustning. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse motionen besvarad eftersom Örnsköldsviks kommun redan arbetar utifrån lagar och förordningar och har tillräckliga rutiner kring delaktigheten i lokalprocessen.

Inget behov av särskild trähusstrategi

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen om en trähusstrategi för Örnsköldsvik som undertecknats av Marie Buhr (V), Göran Wåhlstedth (V), Gunnar Eklöf (V) och Anna Sjöberg (V). Kommunens klimatstrategi tar särskilt upp frågan om en hållbar bygg- och fastighetssektor och kommunens intention att använda mer trä som komponent i byggnationer, och tar också upp att materialval ska ta hänsyn till klimatpåverkan.

Ytterligare investeringsmedel till LSS-boende

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bevilja ytterligare 9 miljoner kronor i investeringsbudget för nybyggnation av LSS-boende i Domsjö efter att investeringskalkylen reviderats. Den totala investeringskalkylen för boende med 12 platser är 61 miljoner kronor. Förslaget är också att välfärdsnämnden får extra skattemedel för att täcka ökade driftskostnader med 100 000 kronor 2025 och 400 000 kronor 2026 och framåt.

Övriga ärenden:

 • Månadsuppföljning, november
 • Antagande av ny förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
 • Rodretkoncernens Årsplan
 • Förlängning av handlingsprogram för operativ och förebyggande räddningstjänst
 • Yttrande, granskning av planprocessen
 • Yttrande, förslag till ändrade havsplaner, Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet
 • Godkännande av samverkansavtal, överlåtelse av patientnämndsverksamhet
 • Yttrande, reviderat reglemente för kommunstyrelsen
 • Gallring av fastighetsavdelningens ritningar
 • Utbetalning av partistöd för 2024
 • Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2023
 • Förlängning av avtal med Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB och Modo Elithockey AB
 • Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2024
 • Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: