Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Kommunen enad i frågan om detaljplanen för Järvedstrand
Kartbild med röda sträck kring ett område.

Detaljplanens område markerat i rött.

Kommunen enad i frågan om detaljplanen för Järvedstrand

Detaljplanen för Järvedstrand, som antogs i kommunfullmäktige i oktober 2023, ska åter igen prövas av Länsstyrelsen i Västernorrland på grund av frågor kopplat till strandskyddet. Ett godkännande av detaljplanen är av avgörande betydelse för kommunens möjligheter att utveckla området med bland annat bostäder.

Under onsdagen 22 november meddelande Länsstyrelsen i Västernorrland att de fortsatt är tveksamma till om strandskyddet upphävs på ett lagligt sätt i detaljplanen för Järvedstrand, vilket innebär att de kommer att pröva planen ännu en gång. Länsstyrelsen menar att detaljplanen inte avsätter mark längs stranden för en fri passage för allmänheten, djur och växter, vilket är ett krav i miljöbalken när strandskydd upphävs. Kommunen anser däremot att förutsättningarna, inom det nu inhägnade och förorenade industriområdet som detaljplanen omfattar, är sådana att lagkravet om fri passage inte ska gälla i detta fall.

— Kommunens tjänstemannaorganisation och den politiska ledningen är eniga i frågan om att detaljplanen för Järvedstrand är viktig för Örnsköldsviks utveckling. Vi vill alla att planerna på ett stadsnära bostadsområde i Järvedstrand ska bli verklighet. Om det krävs en prövning av regeringen för ett slutgiltigt beslut i strandskyddsfrågan är vi villiga att ta det dit, säger Andreas Jansson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen för Järvedstrand antogs första gången redan under hösten 2022 av kommunfullmäktige, planen prövades och hävdes sedan av Länsstyrelsen i Västernorrland på grund av strandskyddsperspektivet. Under 2023 har planenheten vid Örnsköldsviks kommun arbetat intensivt med att revidera och utveckla detaljplanen för att möta länsstyrelsens krav. Ett nytt förslag till detaljplan lades fram för beslut i kommunfullmäktige och antogs i oktober 2023 efter ett brett samarbete som involverat såväl exploatör som politiker och tjänstepersoner.

— Det arbete som gjorts har resulterat i ett än mer genomarbetat planförslag. Vi har starka argument för att kommunen uppfyller de lagkrav som ställs utifrån strandskyddet, säger Mattias Eriksson, planarkitekt på planenheten.

Nu ligger frågan åter igen hos Länsstyrelsen i Västernorrland för beslut om detaljplanens framtid.

Publicerad: