Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Strandparken ges nytt liv
Visionsskiss ovanifrån med illustrationer av träd och gröna ytor.

Visionsskiss över framtidens Strandparken. Illustration av Urbio.

Strandparken ges nytt liv

Strandparken är en viktig pusselbit i framtidens nya stadsdel som ska växa fram i Örnsköldsvik och det bubblar utav utvecklingsplaner, både på kort och lång sikt. Genom att binda ihop parkområdet och stadskärnan med varandra på ett tydligare sätt, ska Strandparken bli en attraktiv del i hela stadsupplevelse och en knutpunkt med liv och rörelse under alla årstider.

— Det finns en så stor potential i det här området som vi länge har velat utveckla, och nu blir det äntligen verklighet! Strandparken kommer att bli en central punkt som sammanbinder både befintliga- och framtidens stadsdelar. Det känns spännande att vara med på resan och se vad parken kommer att utvecklas till på lång sikt, säger Anna-Sofia Malmström, stadsträdgårdsmästare vid Örnsköldsviks kommun.

”De många parkernas park” lyder rubriken på den visionsskiss för utveckling av Strandparken som tagits fram. Som underlag till visionsskissen ligger flertalet medborgarförslag som skickats in till kommunen under åren, samt dialoger som hållits i området med idrottsföreningar, seniorer samt med barn och unga. Kommunen samverkar även med Cesam för att tillsammans hitta förslag som ska gynna och komplettera utvecklingen av hela staden.

— Många efterfrågar fler aktiviteter och möjlighet till att skapa liv och rörelse i parken. Därför har vi valt att planera för flera olika ”rum” i Strandparken såsom ytor för träning och rekreation, samt öppnare delar för att kunna samlas vid utomhuskonserter. Vi planerar även för mer lugna delar med avskilda sittplatser och möjlighet till att grilla och umgås, säger Anna-Sofia.

Projektet med att utveckla Strandparken är indelat i etapper och kommer att pågå under flera år. Parallellt med utvecklingen av parken pågår även utveckling av en ny framtida stadsdel där områdena Vega-kvarteren samt Lungviksstrand ska växa fram. Etapp ett för Strandparken är beräknad att komma i gång under våren 2024, då bland annat ett utegym och sittplatser ska placeras ut i Strandparken, samt kommer toaletten i parken att målas om och göras mer tillgänglig.

— Vi genomförde en testperiod i somras på utegymmet, med samma leverantör, där vi fick in värdefull statistik och synpunkter. Det visade sig vara mycket välbesökt och populärt och därför har vi nu valt att köpa in det. Vår förhoppning är att fler ska upptäcka och nyttja parken i ännu större utsträckning, säger Anna-Sofia.

Här kan du läsa mer om visionen om en ny stadsdel och följa arbetet som pågår just nu.

Illustration som visar en skiss på sittbänkar vid en grillplats.

Visionsskiss som illustrerar hur sittplatser med grillmöjlighet skulle kunna se ut i framtidens Strandparken. Illustration av Urbio.

Publicerad: