Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Information från kommunstyrelsen 7 november 2023

Information från kommunstyrelsen 7 november 2023

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 7 november 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Reviderad resestrategi för kommunanställda

Kommunstyrelsen fattade idag beslut om den reviderade strategin för resor i tjänsten. Den ska underlätta för anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen att genomföra resor i tjänsten på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Inom kommunen är prioritetsordningen att gå, cykla eller använda el-cykel om möjligt, att åka kollektivt om möjligt, att låna en av kommunens miljöbilar och att använda egen bil och då helst samåka. Vid resor utanför kommunen ska de tre hållbarhetskriterierna vägas samman och vara vägledande för val av färdsätt.

Föreslår avslag på e-förslag om lokal

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå e-förslaget ”Tillhandahålla lokal för återbruksgalleria i Örnsköldsviks centrum”. Förslaget kom till politisk beredning efter att ha 67 röster under publiceringstiden, det vill säga fler än kravet 50 röster. En mängd initiativ pågår redan idag i Örnsköldsvik, såväl i företag och föreningar som i kommunala bolagen Miva och Innovationsbolaget, och att hyra lokal i centralt läge för att tillhandahålla den till andra företag bedöms inte vara ett kommunalt uppdrag.

Efterlyser samverkan och konsekvensanalys

Kommunstyrelsen i Örnsköldsvik ställer sig inte bakom länsstyrelsens förslag till förvaltningsplanen för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård. Kommunen är positiv att en gemensam förvaltningsplan tas fram, men framhåller att åtgärderna inte har utarbetats i samverkan med berörda verksamheter och att en konsekvensanalys inte har tagits fram. Vidare att frågor kring det kustnära fisket inte tillräckligt beaktats. Örnsköldsviks kommun föreslår därför ett omtag i delar av arbetsprocessen.

Föreslår extra skattemedel till välfärdsnämnden

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska säga ja till välfärdsnämndens begäran om 30 miljoner kronor i extra skattemedel på grund av den negativa ekonomiska prognosen på minus 30 miljoner kronor. Bedömningen är att åtgärder och resurser har omdisponerats inom befintlig ram till den grad det är möjligt 2023 och att därför nämnden ska beviljas extra medel.

Skjuter upp aktieägartillskott

Det aktieägartillskott på 100 miljoner kronor som fullmäktige tidigare beslutat om för utbyggnad av Hörneborgs hamn ska senareläggas till tidigast 2025, föreslår kommunstyrelsen. Projektstarten är framflyttad eftersom bolaget Övik Hamn och Logistik inväntar miljödom och därmed kan projektstart komma att ske i slutet av 2024 istället för i år.

Nya taxor för vatten och avlopp, avfall och slam

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska fastställa den justering av taxorna för kommunalt avfall och slam samt vatten och avlopp som Miva och koncernmoderbolaget Rodret har lagt fram. Det innebär att avgifterna för avfall höjs generellt med 12,5 procent och slam med 7 procent, att extra tömning av fritidskärl läggs till i taxan liksom budad tömning specifik dag (slam). Förslaget för va-taxan för brukningsavgifter är att den ska höjas generellt med 17 procent. De föreslagna ändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

Landsbygdsgruppen blir landsbygdsrådet

Landsbygdsgruppen byter från och med nästa år namn till landsbygdsrådet. I och med detta börjar även en ny instruktion för rådet att gälla som tydliggör den rådgivande funktionen. Rådet består av representanter från kommunstyrelsen, Bygderådet i Örnsköldsvik, LRF, lokala företagarföreningar och Bygdsam.

Fortsatt driftsstöd till Ung Företagsamhet

Örnsköldsviks kommun beviljar 490 000 kronor i driftsstöd till Ung Företagsamhet för att fortsätta satsningen på ungas entreprenörskap. Samarbetsavtalet förnyas årligen och omfattar processutbildningen UF-företagande för gymnasieelever, läromedel för grundskolan och gymnasieskolan samt stöttning med utbildning till elever och lärare.

Övriga ärenden:

  • Yttrande, förslag till nya kriterier för Gröna lån från Kommuninvest
  • Upphävande av resepolicy
  • Antagande av reviderad delegationsordning
  • Antagande avreviderad instruktion för kommundirektör
  • Avsägelse och fyllnadsval av Marielle Hagström (C) som ersättare i budgetsamråd för finska och samiska efter Bruno Byström (C)
  • Anmälan av fattade delegationsbeslut

Publicerad: