Länk till startsidan
  • Du är här:
  • Startsida
  • Nyheter
  • Välfärdsförvaltningen presenterar förslag till ny organisation
Kajia Björnströn visar digital presentation v ny organisation

Förvaltningschef Kaisa Björnström har presenterat förslag till ny organisation för välfärdsförvaltningen.

Välfärdsförvaltningen presenterar förslag till ny organisation

En organisation anpassad till dagens förutsättningar och en enklare väg in till samordnat stöd. Det är inriktningen när välfärdsförvaltningen nu presenterar förslag till ny organisation.

Behovet av stöd har ökat och även förändrats över tid, nya utmaningar och möjligheter har tillkommit. Mot den bakgrunden presenterar nu välfärdsförvaltningen i Örnsköldsvik ett förslag till ny organisation och arbetssätt anpassade för dagens förhållanden och sikte på framtidens behov.

– Genom att organisera oss utifrån vårt samhällsuppdrag bidrar vi till en tydligare och mer effektiv verksamhet där vi skapar bättre förutsättningar att använda våra resurser och kompetenser på bästa sätt, säger förvaltningschef Kaisa Björnström.

I den nya organisationen samlas välfärdsförvaltningens funktioner i tre verksamhetsområden: äldreomsorg, funktionsstöd samt individ och familj. För att ge allmänheten en tydlig ingång till äldreomsorg och stöd till personer med funktionsvariationer skapas avdelningen Entré-råd och stöd. Verksamhetsområdet individ och familj får en egen entré. Syftet med entré-funktionerna är att erbjuda en samlad ingång som är organiserad kring medborgarens behov.

– Många efterfrågar ”en väg in” till vård och omsorg. Genom att skapa entréer samlar vi en bred kompetens som utifrån den enskildes behov kan se vilka resurser och insatser som kan vara aktuella i varje specifikt fall. Det kan gälla både förebyggande insatser och koordinerat stöd utifrån behov och komplexitet. Den enskilde behöver inte vända sig till flera olika verksamheter. Färre kontakter och smidigare handläggning ska leda till enklare och snabbare stöd, säger Kaisa.

En förändrad organisation innebär också ett förändrat arbetssätt. Inriktningen blir mer teamarbete och samarbete med andra kompetenser, nya metoder och verktyg. Sammantaget ska förändringen resultera i en ändamålsenlig och värdeskapande verksamhet för medborgaren, god ekonomisk hushållning och en bra arbetsmiljö.

Den föreslagna organisationen väntas inte leda till övertalighet. Om det skulle ske hanteras övertalighet enligt ordinarie rutiner och i enlighet med lagen om anställningsskydd.

Inga uppsägningar är planerade i nuläget. Det rganisationsförslag som presenterades 23 oktober innebär däremot personaländringar. De enskilda medarbetare som påverkas, hanteras i enlighet med lagen om anställningsskydd.

Närmast ska en risk- och sårbarhetsanalys genomföras och fortsatt förankring bland fackliga organisationer och medarbetare ske innan förvaltningschef Kaisa Björnström kan fatta beslut om förändrad organisation. Planen är att den nya organisationen formellt ska vara på plats 1 januari 2024. Därefter tar den praktiska genomförandeprocessen och fortsatt utveckling vid.

I stället för dagens åtta avdelningar, indelas förvaltningen i tre verksamhetsområden och tre avdelningar samt en förvaltningsledning.

Verksamhetsområdena föreslås bli:

  • Äldreomsorg: ordinärt och särskilt boende.
  • Funktionsstöd: personlig assistans, LSS-boenden, daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd.
  • Individ och familj: självförsörjning, vuxna, barn och unga samt en egen entréverksamhet.

Avdelningarna föreslås bli:

  • Entré-råd och stöd: samlad ingång till stöd inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionsstöd.
  • Utveckling och kvalitet: medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvarig rehabilitering, socialt ansvarig samordnare, avvikelser, verksamhetsutveckling.
  • Strategiskt stöd: nämnds- och övrig administration, strateger, IT-förvaltning.


Huvuddragen i föreslagen ny organisation för välfärdsförvaltningen

Föreslagen organisation med en entréfunktion för råd och stöd samt tre verksamhetsområden äldreomsorg, funktionsstöd samt individ och familj. Verksamhetsområdena supportas av avdelningar för utveckling och strategiskt stöd

Översiktlig bild över föreslagen organisation: Entrén blir en väg in för råd och stöd inom äldreomsorg och stöd vid funktionsvariation. Verksamhetsområde individ och familj inrymmer egen entré. Strategiskt stöd samt utveckling och kvalitet blir förvaltningsövergripande avdelningar. (benämningarna är preliminära)

Publicerad: